Główna

Skład

Kontakt

O Fundacji

Dokumenty

Konferencje

Sprawozdania

Stypendia

 

Trzecia edycja studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej i ludzie stamtąd” odbyła się w dniach 5-6 grudnia 2014 r. w Uniwersytecie Wrocławskim. Bezpośrednim organizatorem Konferencji było Koło Naukowe Historyków UWr., a sponsorem, poza Uniwersytetem, w tym Uniwersytecką Radą Kół Naukowych – Oddział Wrocławski IPN. Dlatego też tematyką wiodącą trzecia edycja była historia najnowsza, szczególnie ważna, dla ziem i mieszkańców Kresów. W szczególności dotyczy to 75 rocznicy deportacji ludności ludności na Syberię i do Kazachstanu, 70 rocznicy zbrodni wołyńskiej oraz 70 rocznicy wydania rozkazu rozpoczęcia akcji „Burza” na Kresach Wschodnich”,. M.i. i to różniło konferencję wrocławską od poprzednich edycji –toruńskich, które bardziej miały charakter zróżnicowany, wielowątkowy dotyczyły dość szerokiego spektrum tematycznego, którego dotyka problematyka kresowa i polonijna. Konferencja obradowała na posiedzeniach plenarnych, na których wygłoszono 30 referatów dotyczących głównie tematyki wiodącej, a uczestniczyłow niej ok. 50 osób. Referenci reprezentowali nastepujące ośrodki akademickie –głównie wrocławski, a ponadto toruński, warszawski , krakowski, poznański, rzeszowski, lubelski, opolski, łódzki, szczecinski, a ponadto , wileński, grodzieński, lwowski.

Uwagę zwraca stosunkowo liczna obecność na Konferencji kadry akademickiej, w tym przedstawicieli władz Uczelni, Wydziału i Instytututu Historycznego, a także Kresowian - przedstawicieli organizacji kresowych, bezpośrednich świadków wydarzeń, o których dyskutowała młodzież. I tak dla kronikarskiego obowiązku należy odnotować obecność: Prorektora ds. studenckich prof.dr hab. Grzegorz Hryciuk, Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych prof. dr hab. Elżbieta Kościk, Zastępcy dyrektora Instytutu ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Filip Wolański oraz prof. dr hab. Krzysztof Kawalec - Opiekuna SKNH im. Karola Maleczyńskiego, prof. dr hab. Antoniego Kuczyńskiego –Redaktora nacz. „Zesłańca”kwartalnika Związku Sybiraków. Starsze pokolenie Kresowian reprezentowali członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej i naturalnie przedstawiciele współorganizatora – Fundacji Polskie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć. Obecny był również Prezes Klubu Publicystów Polonijnych –red. Jerzy Wojciewski, który obok pilnego notowania, równie pilnie fotografował – podobnie jak na poprzednich edycjach - tworząc kronikę Konferencji.

Bardzo interesujący wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. Piotr Cichoracki – pt.: Sytuacja
w województwach wschodnich II RP w przededniu wybuchu II wojny światowej.

Poniżej program merytoryczny Konferencji oraz wystapienie na otwarciu Konferencji Medarda Masłowskiego – prezesa Fundacji Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej – Dziedzictwo i Pamięć.