Główna

Skład

Kontakt

O Fundacji

Dokumenty

Konferencje

Sprawozdania

Stypendia

 

 

 

 

MIĘDZYNARODOWA III INTERDYSCYPLINARNA
KONFERENCJA NAUKOWA

Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej–ludzie stamtąd

5-6 XII 2014 r.
Instytut Historyczny UWr

ul. Szewska 49
Wrocław 

1 DZIEŃ

Audytorium

8:30- 9:00 - Rejestracja uczestników

9:00-10:00 - Oficjalne otwarcie Konferencji – Dyrekcja Instytutu Historycznego; opiekun SKNH im. Karola Maleczyńskiego prof. dr hab. Krzysztof Kawalec;
p.
Medard Masłowski, prezes Fundacji „Polskie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć”, zaproszeni Goście.

10:00-11:00 - Wykład inauguracyjny – dr hab. Piotr Cichoracki - Sytuacja w województwach wschodnich
II RP w przededniu wybuchu II wojny światowej

11:00-11:15 - Sprawozdanie z I i II edycji Konferencji –
mgr Ana Okuskaite

11:15-11:30 - Przerwa kawowa

Sala 108
11:30-12:50 Sesja I

11:30-11:45 – Tomasz Bożerocki (LEU) - Wizerunek narodów Wileńszczyzny w dokumentach Armii Krajowej


 

11:45-12:00 – mgr Jarosław Kola (UAM) - O pojęciu ludobójstwa w kontekście rozważań nad kwalifikacją prawną zbrodni w Hucie Pieniackiej


 

12:00-12:15 – mgr Marcin Jędrysiak (UWr) - Czynnik etniczny w ukraińskim konstytucjonalizmie w latach 1905-1939


 

12:15-12:30 – Grzegorz Bednarczyk (UMCS) - Obraz akcji „Burza” w polskiej publicystyce i historiografii


 

12:30-12:50 Dyskusja


 

12:50-13:05 Przerwa kawowa 


13.05-14.25 Sesja II

13:05-13:20 – mgr Katarzyna Odrzywołek
(UP w Krakowie)
- Deportacja polskich Żydów do ZSRR
i ich życie na zesłaniu

13:20-13:35 – mgr Ewa Dyngosz (UP w Krakowie) - „Tam gdzie Naszych domów już nie ma…” Czyli Kresy Wschodnie w pamięci Sybiraków na podstawie wspomnień zebranych przez Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wpędzeń i Przesiedleń w Krakowie (CDZWiP)

13:35-13:50 – mgr Krzysztof Łagojda (UWr) -
Od sowieckiej deportacji po rzeź wołyńską. Losy rodzin katyńskich w latach 1940–1944 na okupowanych Kresach Wschodnich

13:50-14:05 – mgr Aneta Popławska (MN w Szczecinie) - Pamięć deportacji zawarta w nośnikach i miejscach pamięci – przykład szczeciński

14:05-14:25 Dyskusja
14:25-15:25 – Przerwa obiadowa

15:30 -16:05 Sesja III

15:30-15:45 – mgr Aleksandra Ziober (UWr) - Ostatnia wola szlachcica litewskiego. Testament Jana Massalskiego
z 1662 roku

15:45-16:00 – mgr Marta Rogaczewska (UWr) - Wojenne losy Hugona Steinhausa

16:00-16:15 – Olga Kowalczyk (UWr) - Obraz wysiedleń
i wysiedleńców z Kresów Wschodnich w latach 1944–1946. Analiza porównawcza treści podręcznikowych wykorzystywanych do nauki w gimnazjach

16:15-16:30 – mgr Judyta Rebizant (UR) - Antypolska działalność oddziału Iwana Szpontaka na terenie powiatu lubaczowskiego (kwiecień-lipiec 1944 r. )


16:30-16:50 Dyskusja

17:00-18:20 Sesja IV
Zmiana miejsca obrad na: Centrum Edukacji Historycznej „Konspira”
(pl. Solny 11, Wrocław)

17:00-17:15 – mgr Piotr Piss (UWr) - Antypolska propaganda na Litwie w okresie międzywojennym

17:15-17:30 – mgr Michał Brydak (UR) - Nieistniejące cerkwie Pogórza Przemyskiego

17:30-17:45 – mgr Andrzej Tichomirow (Instytut Historii Nauki PAN, Grodno) - Polskie miejsca pamięci Grodna: pomiędzy martyrologią a snem o Rzeczypospolitej

17:45-18:00 – mgr Kamil Śladewski (UO) - Konspiracja Ppłk Klemensa Stanisława Rudnickiego w ramach Obszaru Nr 3 Lwów - Związku Walki Zbrojnej

18:00-18:20 Dyskusja

Zakończenie dnia obrad

2 DZIEŃ

Sala 108

9:00 Rozpoczęcie konferencji

9:00-10:20 Sesja I

9:00-9:15 – mgr Anna Varanytsya (NAN Ukrainy; Lwόw) - Polscy ukrainofile – ukraińscy polonofile
w Galicji w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku: przykład nauczycieli szkół ludowych

9:15-9:30 – mgr Rafał Leszczyński (UWr) -
Mit ,,kresowej’’ tarnopolszczyzny a jej międzypokoleniowy przekaz kulturowy

9:30-9:45 – mgr Magdalena Gibiec (UWr) - Ukraińska
i polska opinia publiczna wobec pacyfikacji Galicji Wschodniej w 1930 roku w świetle „Diła” oraz „Słowa Polskiego”

9:45-10:00 – mgr Marta Hartenberger (UKW) - Stereotyp Polaka z perspektywy ukraińskiej

10:00-10:20 Dyskusja

10:20-10:30 Przerwa kawowa

10:30-11:50 Sesja II

10:30-10:45 – Elżbieta Kwiecińska (UW) Koncepcja misji cywilizacyjnej w pracach polskich i ukraińskich historyków galicyjskich w drugiej połowie XIX wieku

10:45-11:00 – mgr Joanna Siekiera (UWr) - Historia Dzieci z Pahiatua - z Kresów na Antypody

11:00-11:15 – mgr Waldemar Wołkanowski (UO) - Różnorodność losów przedstawicieli środowiska sportowego Wilna w obliczu II wojny światowej

11:15-11:30 – mgr Dmitriy Panto (KUL) - Deportacja 1936 r. Krasnodolsk

11:30-11:50 Dyskusja

11:50-12:00 Przerwa kawowa

12:00-13:00 Wykład dr Krystyny Rutkowskiej

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-15:20 – Debata: Dziedzictwo kultury kresowej
na Dolnym Śląsku - język, tradycja, obyczaje

15:20-15:30 Przerwa kawowa

15:30-16:50 Sesja III

15:30-15:45 – mgr Veslava Račickaja (VU, Litwa) - Dwujęzyczność i urbanonimy nieoficjalne w języku młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie

15:45-16:00 – mgr Ana Okuskaite (UMK) - Zarys sytuacji językowej oraz funkcjonowania polskiej szkoły
w Dziewieniszkach w społeczeństwie wielogwarowym

16:00-16:15 – mgr Irmina Szmalec (UW) - Konflikty
i próby porozumienia w relacjach litewsko-polskich
w przededniu oraz w czasie II wojny światowej

16:15-16:30 – mgr Michał Antonowicz (UMK) Jarosława Pawluk. Kobieta stamtąd. Twórczość polskiej
kobiety z Ukrainy

16:30-16:50 Dyskusja

16:50- 17:00 Przerwa kawowa

17:00-18:20 Sesja IV

17:00-17:15 – mgr Agata Kupracz (UŁ) - Relacja świadka Rzezi Wołyńskiej – narracja oralna

17:15-17:30 – mgr Michał Praski (UO) - Przykłady współpracy polskiego i ukraińskiego podziemia niepodległościowego

17:30-17:45 – Oliwia Kropornicka (UJ) - Zbrodnia wołyńska: dziedzictwo przeszłości i problem jego współczesnej interpretacji

17:45-18:00 – mgr Tomasz Szygulski (UP w Krakowie) - Stosunek OUN-UPA do polsko-ukraińskich rodzin
na Kresach Wschodnich

18:00-18:20 Dyskusja

Zakończenie obrad