Główna

Skład

Kontakt

O Fundacji

Dokumenty

Konferencje

Sprawozdania

Stypendia

 

            

Wykaz wygłoszonych na Konferencji referatów

Wróć do Informacja o przebiegu konferencji

SYTUACJA POLAKÓW NA KRESACH WSCHODNICH W I pol. XX WIEKU

1) Maryna Babińska, Badania Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nad genealogią arystokracji feudalnej dawnej Rzeczypospolitej (1906-1939), Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. I. Franki (Ukraina); Uniwersytet Warszawski (Polska)

4) Jarosław Szlązak, Ocaleli. Losy polskiej ludności Wołynia w latach 1943-44, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin)

5) Lidiya  Kuzemska, Pomnik Profesorom Lwowskim: historia projektów i współczesne dyskusje wokół miejsca pamięci narodowej Polaków, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki (Lwów, Ukraina)

6) Julia Umańska, Polski region narodowy w USRR (lata 20-30. XX wieku), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin)

7) Tomasz Bugaj, Swój czy Obcy? Świadkowie Jehowy z Kresów Wschodnich w Białorusi, Uniwersytet Opolski

 

SYTUACJA POLAKÓW W KAZACHSTANIE

1) Artur Krzysztof Kruszewski, Proces wysiedleń Polaków do Kazachstanu w 1936 r. oczami prawników, Uniwersytet Warszawski

2) Aleksandra Gancarz, Społeczeństwo polskie wobec repatriantów z Kazachstanu, Uniwersytet Śląski

3) Helena Nowak, Motywacja młodzieży polskiego pochodzenia w Kazachstanie do nauki języka ojczystego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

4) Olga Minenko, Język polski w Kazachstanie, Polskie Młodzieżowe Centrum Kultury (obwód akmoliński, Kazachstan)

5) Anatol Kłoczyński, Losy rodziny Kłoczyńskich z Kamieńca, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu (Gdańsk)

6) Ludmila Naidenova, Trudny powrót do ojczyzny. Problemy repatriantów z Kazachstanu po powrocie do kraju, Uniwersytet Warszawski

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POLSKICH NA WSCHODZIE

1) Paweł Sobik, Funkcjonowanie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie w środowisku polskim, Uniwersytet Wrocławski

2) Daniel Przybyłowski,  Fundacja na Rzecz pomocy dzieciom z Grodzieńszczyzny jako aktywny bodziec wspierania polskości na Białorusi, Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny (Białystok)

3) Anastazja Sało, Szlak Wodny Stefana Batorego jako atrakcja turystyczna Kresów, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków)

4) Vadim Gierko,  Sytuacja materialna  i warunki mieszkaniowe w trakcie studiów – opinie studentów polskiego pochodzenia ze Wschodu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin)

5) Kirył Sałata, Prowadzenie działalności gospodarczej przez Polaków nie posiadających obywatelstwa RP, Wyższa Szkoła Bankowa (Toruń)

6) Wiktor Buksza, Kultura i sztuka na Białorusi oraz w Polsce, Politechnika Koszalińska

7) Władysław Maławski,  Niemy świadek polskości, Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych

.

DYLEMATY TOŻSAMOŚCIOWE I NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO NA WSCHODZIE

1) Michał Andrzej Głuszkowski, Rola Polskiego Centrum Kulturalnego w Stryju (Ukraina) w kształtowaniu kompetencji językowej i przyszłych losów tamtejszej młodzieży polskiego pochodzenia,Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń)

2) Julia Halicka-Kosecka, Polak-prawosławny i Ukrainiec-katolik. Dylematy narodowościowo-wyznaniowe w guberni Podolskiej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

3) Edyta Puklicz, Katolicyzm a identyfikacja narodowa Polaków na Ukrainie na przełomie XX i XXI wieku , Uniwersytet Warszawski

 4) Ejnar Jurkiewicz, Młodzież Polska z Dawnych Inflant Polskich (Ryga, Dyneburg), Związek Polaków na Łotwie, Uniwersytet Warszawski

5) Justyna B. Walkowiak, Co młodzi Polacy na Litwie sądzą o lituanizacji swych imion i nazwisk projekt ankiety, Uniwersytet Adama Mickiewicza (Poznań)

6) Ludmiła Januszewska, Funkcjonowanie języka polskiego na Ukrainie za Zbruczem w świetle współczesnych wydarzeń historyczno-społecznych, Polska Akademia Nauk (Warszawa)

7) Volha Liauchuk, Osobliwości fonetyczne polszczyzny północno-kresowej (na przykładzie języka polskiego wsi Komaje rejonu Postawskiego obwodu Witebskiego Białorusi), Białoruski Uniwersytet Państwowy (Mińsk)

 

WYBITNE POSTACIE Z KRESÓW I ICH DZIAŁALNOŚĆ

1) Marcin Jędrysiak, Wacław Lipiński jako poseł Państwa Ukraińskiego w Wiedniu i jego postawa wobec sprawy Chełmszczyzny i Galicji Wschodniej (VII-X.1918), Uniwersytet Wrocławski

3) Anna Modzelewska, Reporter z Wołynia. Obraz Kresów w reportażach Ksawerego Pruszyńskiego, Uniwersytet Jagielloński (Kraków)

5) Teresa Sokołowska, Panteon bohaterów Polski na Grodzieńszczyźnie, Uniwersytet Warszawski

6) Olena Davydko-Plotsidym,  Metafizyczne ujęcie przestrzeni materialnej w powieści Włodzimierza Odojewskiego „Zasypie wszystko, zawieje…”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin)

7) Alexandra Victoria Martines, Działalność polonijna Wacława Sokołowskiego w Ułan-Ude, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin)

8) Agnieszka Romańczuk, Orzeszkowa na Białorusi dziś, Uniwersytet Warszawski

Wróć do Informacja o przebiegu konferencji