Główna

Skład

Kontakt

O Fundacji

Dokumenty

Konferencje

Sprawozdania

Stypendia

 

PLAN PRACY

Fundacji „Dziedzictwo i Pamięć”

na okres 01.06-31. 12. 2008 r.

 

I.               SPRAWY MERYTORYCZNE

 

1.     Badania naukowe – odpow. P. prof. Zbigniew Dmochowski

 

2.     Sprawy gospodarcze – odpow. Medard Masłowski i Wojciech Krasicki;

  Założeniem działań gospodarczych podejmowanych przez Fundację jest doskonalenie zawodowe przede wszystkim Polaków ze Wschodu, tak, by po powrocie do krajów zamieszkania byli cenionymi fachowcami, a ponadto dokształcanie w zakresie języka, historii i tradycji polskich. Ponadto ta działalność ma służyć pozyskiwaniu środków na prowadzenie badań naukowych.

    A. w zakresie budownictwa:

       1) przeprowadzenie rozpoznania w zakresie świadczenia nstp. usług budowlanych:

          a) montaż okien PCV,

          b) prac remontowych (układanie glazury i terakoty, malowanie i tapetowanie, zakładanie ścianek działowych z płyt G/K, podłączanie urządzeń sanitarnych, ew. prace elektryczne oraz inne drobne prace.

           - odpow. Medard Masłowski i Wojciech M. Krasicki-Mockałło, praca ciągła.

   B. w zakresie innych usług:

        1) przeprowadzenie rozpoznania co do świadczenia usług dot:

          a) pośrednictwa w naboru pracowników; rozważenie w współpracy z firmą Serwitor sp. z o.o.- filia w Łodzi, ul Wólczańska 238/248, tel (42)6825415; 600 087 375, prezes p. Darek Olszewski, w tym zatrudnianie niepełnosprawnych,

          b) segregowania śmieci i odpadów(podjęcie rozmów ze Stowarzyszeniem Ekon - odbierają odpady spod mieszkań i domów na Ursynowie, Sadybie i Stegnach - wiceprezes p. Marek Łukomski),

          c)sprzątania i porządkowania,

          d) organizacji punktów naprawy obuwia,

          e) wznowienia usług turystycznych – wycieczki Szlakiem Mickiewicza i inne.

      - odpow. Medard Masłowski i Wojciech M. Krasicki-Mockałło, praca ciągła.

   C. Gromadzenie przepisów prawnych i wszelkich informacji odnoszących się do ww propozycji działalności gospodarczej, a zwłaszcza p.p. B.1)-a)i b)- praca ciągła, odpow. Medard Masłowski.

   D. Nawiązywanie kontaktów z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami – w kraju i za granicą –wyrażającymi chęć nawiązania współpracy zarówno w zakresie wyżej proponowanych przedsięwzięć, jak też wszelkich innych – możliwych, opłacalnych do podjęcia i budujących prestiż Fundacji. W szczególności chodzi o przedsięwzięcia realizujące i zharmonizowane z  rządowa polityką wschodnią oraz z Unijna Polityką Sąsiedztwa – praca ciagła, pierwszy etap do 30 lipca br. – odpow. Medard Masłowski.  

   E. Opracowanie „Banku Danych”, zawierającego adresy osób, organizacji i firm na Wschodzie, którym Fundacja zaproponuje współpracę i ew. przedstawicielstwo Fundacji za granicą – praca ciągła, a pierwszy etap do 30 lipca br., odpowiedzialny – Medard Masłowski.

3. Inne przedsięwzięcia – p. Halina Figol

   A. Opracowanie programu pełniejszej integracji społecznej i zawodowej cudzoziemskich pracowników i repatriantów m. in. poprzez prowadzenie kursów języka polskiego, zapoznawanie z historią i kulturą Polski, związkami historycznymi z krajami i narodami ościennymi – głównie na Wschodzie  - do 30 lipca br.

   B. Opracowanie programu w zakresie ochrony kobiet, w tym w szczególności handel ludźmi, zmuszania do prostytucji i ułatwianie tego procederu, przemoc wobec kobiet, aktywność polityczna i społeczna kobiet, rola wiejskich kobiet – do 30 września br.

   C. Opracowanie propozycji prezentacji wystawy dokumentów archiwalnych Polaków z Ukrainy deportowanych do Kazachstanu w 1936 roku. –do 30 października br.

II. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1.     Stworzenie odpowiednich warunków lokalowych do funkcjonowania organów Fundacji poprzez rozważenie następujących wariantów:

1)       pion gospodarczy –oparcie w lokalu przy ul. Żółkiewskiego 28; podłączenie do Internetu, założenie stacjonarnego telefonu oraz faksu,

2)       dyżury i zebrania Zarządu oraz pionu naukowego –siedziba firmy „Olżew” przy ul. Boya nr 4m14,tel/fax (022)659 04 74, biuro firmy - p. Anna Jankowska, 0509 152 058:

   a)zebrania Zarządu będą odbywać się w stałych terminach tj. w pierwszą i trzecią środę miesiąca,

    b)członkowie Zarządu odbywać będą dyżury w wymiarze raz w tygodniu po 2 godziny, natomiast prezes i wiceprezes ds. gospodarczych dodatkowo dyżur w lokalu przy ul. Żółkiewskiego 28.

3)       zebrania Rady i inne ew. narady w większym gronie – siedziba Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”, ul. Wspólna 65A lok. 31 i 32, 00-867 W-wa, tel/fax (022)621 11 19.

 

2.     Zorganizowanie Sekretariatu Fundacji oraz zabezpieczenie organizacyjne działalności poprzez uzyskanie regonów i NIP-u, opracowanie logo Fundacji, wyrobienie pieczątek, druku firmowego, wizytówek itp. – odpow. Wojciech M. Krasicki-Mockałło.

3.     Przygotowanie planu wydatków finansowych na okres do końca 2008 roku, odpow. Wojciech M. Krasicki_Mockałło.

4.     Uruchomienie strony internetowej oraz  opracowanie materiałów m. in. następujących:

     1) informacyjnych o Fundacji (historia, cele i sposób ich realizacji itd.),

     2)omówienie kierunków zamierzonych badań i prac naukowych ( ew. przygotowanie materiałów do ogłoszenia konkursu na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie wpisujące się w ogłoszone kierunki badań),

     3) zasady rekrutacji na kursy doskonalenia zawodowego,

     4) nasi partnerzy – w kraju i za granicą.

   - praca ciągła, a uruchomienie strony z pierwszymi materiałami – terminie do 30 lipca br., odpow. Wojciech M. Krasicki-Mockałło

4. Spotkanie się z nauczycielami języka polskiego delegowanymi do pracy na Wschodzie, celem przekazania im informacji o Fundacji i włączenia chętnych do współpracy z Fundacją – w terminie określonym przez CODN (zazwyczaj przełom czerca/lipca) – odpow. Medard Masłowski

5. Podjecie opracowania regulaminów wewnętrznych dot. spraw organizacyjnych, finansowych oraz działalności gospodarczej - w terminie do 30 sierpnia, odpow. Medard Masłowski i Wojciech M. Krasicki-Mockałło.

6. Wysłanie do członków Rady komunikatu informującego o rejestracji Fundacji oraz zamierzeniach na najbliższy okres do 30 czerwca, odpow. Medard Masłowski.

7. Pomoc w zorganizowaniu inauguracyjnego posiedzenia Rady Fundacji, połączonego z jej ukonstytuowaniem się – w terminie XI br. w Warszawie, odpow. Medard Masłowski i Maria Kłos.

 


Ustalenia nr 1

Z posiedzenia Zarządu Fundacji PKW „Dziedzictwo i Pamięć” 

(30 maja 2008 r.)

     

Obecni: p.p. Medard Masłowski, Zbigniew Dmochowski, Wojciech M. Krasicki-Mockałło, Halina Figol

Nieobecni: p. Maria Kłos(chora)

Zaproszeni: Fundator – p. Cecylia Krasicka.

Porządek posiedzenia:

1.     Omówienie projektu planu pracy Zarządu na II połowe br.

2.     Sprawy bieżące.

Ad 1. Wprawdzie spotkania w ww składzie odbywały się wczesniej, jednak z uwagi na formalne zarejestrowanie Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, to spotkanie traktowane jest jako pierwsze posiedzenie Zarządu, w składzie zatwierdzonym przez Sąd.

Projekt planu pracy – bez części dot. badań naukowych, która to część, z uwagi na jej wagę będzie omawiana oddzielnie - przedstawił p. Medard Masłowski( w załączeniu). Po dyskusji, w wyniku której zgłoszono szereg propozycji i uwag, ustalono kontynuowanie prac nad planem i jego konkretyzacje przez wskazanie terminów realizacji i omówienie kolejnej wersji planu na najbliższym posiedzeniu.

Ad 2.

1)     Informacja z wizji lokalnej pomieszczenia przy ul. Boya, proponowanej jako lokal na zebrania i dyżury Zarządu – przedstawili p.p. M.Masłowski i W.M.Krasicki-Mockałło.

2)     Ustalono, że posiedzenia Zarządu odbywać się będą dwa razy w miesiącu, w pierwszą i trzecią środę miesiąca o godz. 13.00, przy czym najbliższe posiedzenie odbędzie 11 czerwca.

                 Na tym posiedzenie Zarządu zakończono 

                                        Prezes

                                             Medard Masłowski

 


 

Ustalenia nr 2

z posiedzenia Zarządu Fundacji PKW „Dziedzictwo i Pamięć”

(11 czerwiec 2008 r.)

  

Obecni: p.p. Medard Masłowski, Wojciech M. Krasicki-Mockałło, Halina Figol

Nieobecni: p .p. Zbigniew Dmochowski, Maria Kłos

 

Porządek posiedzenia:

1.      Omówienie realizacji ustaleń z poprzedniego posiedzenie Zarządu.

2.      Analiza prasowych ofert pracy.

3.      Sprawy bieżące.

 

Ad.1. 1) Kontynuowane jest rozpoznanie odnośnie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w obszarach wymienionych w projekcie planu pracy,. m. in. poprzez uczestnictwo w Warszawskich Dniach Recyklingu (7 czerwca br.- Medard Masłowski), w wyniku czego przeprowadzono szereg rozmów, nawiązano kontakty i zgromadzono materiały informacyjno-reklamowe (notatka informacyjna w załączeniu).

         Ponadto przeprowadzona została analiza prasowych ofert zatrudnienia (Halina Figol- patrz niżej).

            2)  Część planu pracy dot. badań naukowych zostanie przedstawiona w terminie późniejszym, po skonsultowaniu przez prof. Zb. Dmochowskiego stosownych propozycji z członkami Rady.

             3) Ustalono, że propozycję koncepcji logo Fundacji p. W.M. Krasicki-Mockałło wypracuje w porozumieniu z Fundatorką.

             4) Ustalono, że uzupełniony plan pracy – nadal traktowany jako otwarty projekt – zostanie przesłany do członków zarządu mailem, z prośbą o weryfikację i dalszą konkretyzację oraz dalsze rejestrowanie w nim kolejnych projektów.  

 

 Ad.2.  Wyniki analizy przedstawiła p. H. Figol. Analizowane były trzy kolejne edycje dodatku „Praca” do „Gazety Wyborczej”. Analiza potwierdziła dane Pracowni badawczej z Kutna, ze największe zapotrzebowanie dotyczy specjalności budowlanych, kierowców, opiekunów, osób sprzątających. Analiza ogłoszeń uzupełniona została przez przeprowadzenie rozmów telefonicznych z ogłaszającymi się. Okazało się, że w wielu wypadkach były to ogłoszenia firm zajmujących się pośrednictwem. Najczęściej ogłoszenia dot. pracy w charakterze opiekunek osób starszych oraz dzieci, sprzątania biur i hoteli (pokojówki – najlepiej ze znajomością języka angielskiego) oraz pracowników budowlanych. Proponowane zatrudnienie: opiekunka  osób starszych – 1500 zł netto, dzieci – 2000 zł netto. Jeżeli zatrudnianej opiekunce zabezpiecza się zakwaterowanie i wyżywienie, to pensja wynosi 600 zł netto. Więcej informacji telefonicznie nie chciano udzielać, sugerując bezpośrednie spotkanie.

           Ustalono, że celem konkretyzacji kwestii zatrudniania, należy przewidzieć wyjazd służbowy p. H. Figol do Białegostoku, celem kontynuowania bezpośrednich rozmów z firma zajmującą się pośrednictwem (ul. Piekna 5/22, tel. (85) 745 56 73) oraz do Łodzi, celem kontynuowania rozmów z firmą Serwitor.

 

Ad.3. 1) P. W. M. Krasicki-Mockałło poinformował o stanie spraw formalnych związanych z procesem uzyskiwania regonu, NIP-u i konta bankowego. Fundacja uzyskała regon, z uwagi jednak na przewidzianą w statucie możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, musi być dodatkowo wpisana do rejestru przedsiębiorstw, co aktualnie jest załatwiane, i dopiero wówczas można wystąpić do Urzędu Skarbowego o nadanie numeru NIP. Ostatni etap to załatwienie konta bankowego.

           2) W związku z koniecznością załatwiania ww formalności postanowiono jeszcze nie ustalać  harmonogramu dyżurów Zarządu.

            3) Sprawy finansowe Fundacji prowadzić będzie p. W.M. Krasicki-Mockałło.

            3) Przychylono się do prośby  p. Marii Kłos i ze względu na stan zdrowia udzielono urlopu do 30 października br.

             4) Następne posiedzenie Zarządu – 2 lipca godz. 11.00, przy ul. Boya 4/14.

 

                     Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

 

                                                                                                 Prezes

                                                                                        Medard Masłowski

 


 

Plan Finansowy

Fundacji Polskie Kresy Wschodnie „Droga Życia”

na okres 1.06 – 31 12 2008r.

 

 

  1. Wydatki osobowe, w tym opracowanie programów, diety, delegacje,

       koszty przejazdów    samochodami itp… ………………………       6.000 zł.

  1. Materiały biurowe, firmówki, wizytówki itp. ……………………………..700 zł

    3.Wydatki na łączność: telefony, faxy, Internet…………………………….. 1.200 zł

    4.Zakup fachowej literatury (książki, prasa itp.)…………………………….800 zł

5. Organizacja posiedzeń Rady (obiad,kawa, koszty przejazdu itp.)……… 1.900 zł 

6. Rezerwa………………………………………………………………   1.500 zł

 

                                                                            RAZEM……………       12.100 zł

 


 

 

               Metodyka pracy w zakresie organizowania środków na działalność statutową

  

  1. Zgodnie ze statutem, Fundacja „Dziedzictwo i Pamięć” prowadzi działalność gospodarczą, z której cały wypracowany zysk przeznacza się na działalność statutową. Propozycje kierunków działalności gospodarczej. Jednakże obecnie powszechne jest dofinansowywanie programów NGO zarówno ze środków administracji centralnej i samorządowej (zlecanie lub powierzanie realizacji zadania publicznego), jak i funduszy międzynarodowych, a zwłaszcza unijnych.

 

  1. Dofinansowanie ze środków administracji centralnej i samorządowej.

             Uwzględniając, że w prowadzonych dyskusjach preferencje uzyskują działania   gospodarcze polegające na:

1)      działalności w obszarze ochrony środowiska tj. segregowanie śmieci i odzyskiwanie surowców, łączone z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz

2)      pośrednictwo w zatrudnianiu, w tym Polaków ze Wschodu, połączone z doskonaleniem zawodowym i językowym,

to wydaje się, że powyższe zadania mogą być realizowane we współpracy z administracją, a co za tym idzie z wykorzystaniem odpowiednich funduszy. W związku z tym należy sprawdzić, jakie są możliwości nawiązania współpracy z władzami lokalnymi przy realizacji zwłaszcza zadania 2.1), w oparciu o zlecenie lub powierzenie stosownego zadania. Może to łączyć się z częściowym lub całkowitym dofinansowaniu tego zadania lub współpracy merytorycznej bez wsparcia finansowego. Podstawa prawna: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania z 27.12.2005 r.(Dz.U. nr 264, poz.2207).

      Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Dep. Pożytku Publicznego) zawiaduje

Funduszem Inicjatyw Obywatelskich – www.pozytek.gov.pl

       Trzeba pamiętać, że zgodnie z ustawą, samorządu są zobowiązane do tworzenia rocznych programów współpracy samorządów z NGO, w których powinny być zawarte m. in. zasady współpracy. Stąd potrzeba przeanalizowania strony internetowej www.bazy.ngo.pl, zakładka: administracja centralna i samorządowa.

 

  1. Dofinansowanie ze środków międzynarodowych:

1)      fundusze unijne – informacji poszukiwać należy m. in. pod www.funduszestrukturalne.gov.pl i www.fs.ngo.pl oraz wykazu ekspertów regionalnych euro-ngo, którzy nie tylko udzielają informacji, ale także pomagaja pisać wnioski, organizują spotkania i szkolenia.- w zakładce „Fundusze strukturalne 2007-2013”.

            Ponadto pomocy w tym względzie udzielają ośrodki SPLOT tj. Sieć  Wspierania Organizacji Pozarządowych, która prowadzi w całym kraju ośrodki wsparcia dla organizacji pozarządowych, pomagając przy pisaniu wniosków o dotacje i w poszukiwaniu funduszy (www.splot.ngo.pl).

2)      fundusze norweskie – przeznaczone dla nowych organizacji, dla których Fundusz Współpracy dysponuje specjalnymi środkami na wsparcie tych organizacji, które działają poniżej 1 roku – przeznaczone na szkolenie pracowników/członków, zakup różnych rzeczy, oprogramowania itp. (www.funduszngo.pl oraz www.ngonorway.org).

 

  1. Informacje o dotacjach i konkursach – najlepiej na portalach: www.ngo.pl, www.fundusze.ngo.pl, www.ue.ngo.pl, www.fs.ngo.pl, www.wiadomosci.ngo.pl, w tym ostatnim adresie można zaprenumerować wybrane wiadomości, wybierając zakładkę „zaprenumeruj wiadomość”

 


 

Ustalenia  nr 3

z posiedzenia Zarządu Fundacji PKW „Dziedzictwo i Pamięć”

( 2 lipiec 2008r.)

 

Obecni: p.p. Zbigniew Dmochowski, Halina Figol, Wojciech M. Krasicki-Mockałło, Medard Masłowski

Nieobecni: p. Maria Kłos

Zaproszeni: red. Jerzy Wojciewski – Prezes Klubu Publicystów Polonijnych

Porządek posiedzenia:

1.      Omówienie realizacji ustaleń z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

2.      Projekt planu pracy Zarządu w części dot. badań naukowych

3.      Sprawy bieżące.

Ad 1. Dokonano przeglądu realizacji ustaleń z poprzedniego posiedzenia.

Ad 2. Pan dr hab. inż. Zb. Dmochowski omówił projekt planu pracy  na okres do końca br., przewidujący:

1)      Wydanie Antologii historyczno-literackiej pt. „Gdy ziemia lidzka i wileńska wracały do Rzeczpospolitej (1918-1921). Dokumenty historyczne i literackie” autorstwa prof. Mariana Marka Drozdowskiego (grudzień),

2)      Przygotowanie zebrania Rady Fundacji (październik/listopad),

3)      Zebranie danych o wyższych uczelniach prowadzących badania dot. historii Polaków na kresach wschodnich (październik),

4)      Rozpisanie konkursu na najlepsze prace dyplomowe, doktorskie i habilitacyjne nt. historii Polaków na kresach wschodnich (grudzień).

Dr. hab. inż. Zb. Dmochowski poinformował o podjętej inicjatywie współpracy ze Studencką Międzyuczelnianą Organizacją Kresowiaków (SMOK). Powyższe propozycje zostały zaakceptowane.

Ad 3.

1)      Postanowiono podjąć działania mające na celu poszerzenie grona osób współpracujących z Fundacją. Istotna jest inicjatywa nawiązania współpracy z młodzieżą studencka skupioną w SMOK-u.

2)      Uczestniczono w naradach i spotkaniach mających na celu nawiązanie współpracy z instytucjami i osobami, gromadząc przy tej okazji wiele wartościowych opracowań i materiałów, a m. in. w:

               - VII walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Domu Polonii w Pułtusku,

               - z inicjatywy dr inż. Ryszarda Skarbka, lidzianina, eksperta UE w zakresie funduszy strukturalnych, w konferencji organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego „Europejski Fundusz Społeczny – warto inwestować w człowieka” ( 23.06. ),

               - Targach Pracy organizowanych przez  WUP w W-wie (15. 06. i 11. 06.),

               -  corocznym spotkaniu nauczycieli języka polskiego delegowanych do pracy na Wschodzie, organizowanym przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

 

                                 Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. Następne – 16. 07. godz. 11.00

 

                                                                                                         Prezes

                                                                                               Medard Masłowski

 


 

 Ustalenia  nr 4

 z posiedzenia Zarządu Fundacji PKW „Dziedzictwo i Pamięć”

 ( 15 lipca 2008r.)

 

Obecni: p.p. Zbigniew Dmochowski, Halina Figol,  Medard Masłowski

Nieobecni: p.p. Wojciech M. Krasicki-Mockałło, Maria Kłos

 

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie realizacji ustaleń z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

    2.  Metodyka pracy w zakresie organizowania środków na działalność statutową.

3. Sprawy bieżące.

 

Ad. 1. Dokonano przeglądu realizacji ustaleń.

Ad.2. Zapoznano się - opracowanie w załączeniu jako materiał otwarty tj. do dalszych uzupełnień i konkretyzacji.

Ad.3.

1)      Zapoznano się z projektem logo Fundacji, opracowanym przez p. Aleksandra Szychta - projekt w załączeniu. Po dyskusji postanowiono:

a)      utrzymać zgłoszoną przez autora projektu koncepcję dokonania zmiany w logo Fundacji poprzez wprowadzenie w trzecim polu wizerunku Michała Archanioła jako patrona Rusi - Ukrainy, będącego elementem pieczęci Rządu Narodowego w Powstaniu Styczniowym, jak też herbem I Rzeczypospolitej – obok Białego Orła, Litewskiej Pogoni: właśnie Ruski (Ukraiński)Archanioł oraz

b)       sprawdzić wizerunek Archanioła, bowiem w zaprezentowanym projekcie prezentuje się „zbyt dziecinnie”.

Przyjęcie tej koncepcji oznacza potrzebę dokonania odpowiedniej zmiany w statucie.

2)      Pan dr hab. Zb. Dmochowski poinformował, że prace nad Antologią historyczno-literacką „Gdy ziemia lidzka i wileńska wracały do Rzeczypospolitej (1918-1921). Dokumenty historyczne i literackie”,  przygotowywaną przez prof. M. M. Drozdowskiego, uległy przyśpieszeniu i ksiażka wkrótce będzie gotowa do druku (20 arkuszy).

3)      Pani H. Figol przedstawiła informacje nt. pomocy finansowej udzielanej firmom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Ustalono, że poszerzona informacja na ten temat będzie zaprezentowana w formie pisemnej.

 

                               Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

 

                                                                                                       Prezes

                                                                                                Medard Masłowski    

 


 

Ustalenia  nr 5

z posiedzenia Zarządu Fundacji PKW „Dziedzictwo i Pamięć”

( 6 sierpnia 2008 r.)

 

Obecni: p. p. Zbigniew Dmochowski, Halina Figol, Wojciech M. Krasicki-Mockałło, Medard Masłowski

Nieobecni: p. Maria Kłos (urlop).

Zaproszeni: p. p. dr inż. Ryszard Skarbek i mgr Grzegorz Krasicki

 

Porządek posiedzenia:

1. Uzupełnienie składu osobowego Zarządu Fundacji

2. Sprawy bieżące.

                           

Ad 1. Realizując wcześniejsze ustalenia dot. potrzeby poszerzenia składu osobowego Zarządu, wynikające zwłaszcza z poszukiwania  takich obszarów działalności gospodarczej Fundacji, które zapewniłyby środki na prowadzenie działalności statutowej, a jednocześnie pogłębiałyby związki i były do wykorzystania na Wschodzie, Prezes, w konsultacji ze Sponsorem, zaproponował dokooptowanie do Zarządu:

1)      p. dr Ryszarda Skarbka, lidzianina, specjalistę w zakresie zarządzania gospodarką odpadami,

2)      p. Grzegorza Krasickiego, specjalizującego się w organizacji i zarządzaniu.  

  Po krótkim przedstawieniu się przez kandydatów, Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o poszerzeniu składu Zarządu o:

         - p. dr Ryszarda Skarbka (4 głosy - za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się) oraz o

         - p. Grzegorza Krasickiego (5 głosów – za, 0 – przeciw, 0 –wstrzymujących się).

  Ustalono, że w zakresie obowiązków nowo wybranych członków Zarządu będą kwestie działalności gospodarczej, a zwłaszcza działalności w obszarze ochrony środowiska (zwłaszcza gospodarka odpadami), przy czym p. G. Krasickiemu – włączenie się do działań mających na celu powołanie przedsiębiorstwa, a następnie jego prowadzenie.

 

Ad 2.

1)      Odnośnie spraw organizacyjnych:

a)       zapoznano się i zaakceptowano poprawiona propozycję logo Fundacji (w załączeniu),

b)      przyjęto do wiadomości, że zostało założone konto Fundacji w Banku Zachodnim,

c)       nadal aktualna jest kwestia założenia strony internetowej – kontynuowane są poszukiwania osoby gotowej założyć i opiekować się stroną.

2)      P. M. Masłowski poinformował o:

a)       udziale – wraz z prezesem Klubu Publicystów Polonijnych red. J. Wojciewskim - w imprezie zamknięcia Lata Polonijnego 2008 w Lublinie i przeprowadzonych tam rozmowach, zwłaszcza z nauczycielami polonijnymi,

b)      nawiązaniu kontaktu i przeprowadzonych wstępnych  konsultacjach z p. Jerzym Szydłowskim z Polonii Niemieckiej, specjalistą w zakresie gospodarki odpadami, odnośnie współpracy z Fundacją.

3)      P. prof. Zb. Dmochowski poinformował o:

a)       swoich kontaktach z redakcją pisma religijno-społecznego Rzymskokatolickiej Diecezji Łuckiej „Wołanie z Wołynia”, wnioskując o nawiązanie współpracy Fundacji z tym pismem. Zarząd przyjął wniosek, jednocześnie uznając za celowe nawiązanie współpracy z innymi czasopismami polonijnymi ukazującymi się na Wschodzie – np. za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, która dotuje te czasopisma ze środków Senatu RP,

b)      zgłoszonej przez p. prof. dr hab. Annę Raźny z UJ deklaracji współpracy z Fundacją. Zarząd z satysfakcja przyjął powyższą deklarację prosząc prof. Zb. Dmochowskiego o dalsze pilotowanie sprawy.

 

        Bezpośrednio po posiedzeniu Zarządu odbyło się robocze spotkanie osób pilotujących problematykę gospodarczą (p.p. W.M. Krasicki-Mockałło, dr R. Skarbek i G. Krasicki) z p. Jerzym Szydłowskim i towarzyszącym p. Zdzisławem Czyżewskim.

 

        Na tym posiedzenie Zarządu zakończono, ustalając termin następnego  posiedzenia na 20 bm. godz. 16.00 – sprawy działalności naukowej.

 

                                                                                                    Prezes

                                                                                          Medard Masłowski

 


 

Ustalenia  nr 6

z posiedzenia Zarządu Fundacji PKW „Dziedzictwo i Pamięć”

(20 sierpnia 2008 r.)

 

Obecni: p. p. Zbigniew Dmochowski, Halina Figol, Wojciech M. Krasicki-Mockałło, Grzegorz Krasicki, Medard Masłowski, Ryszard Skarbek

Nieobecni: p. Maria Kłos (urlop).

Porządek posiedzenia:

  1. Problematyka badawcza w działalności Fundacji
  2. Sprawy bieżące

 

Ad 1   Pan prof. Zb. Dmochowski omówił dotychczasowe działania w obszarze badań naukowych, jak też propozycje dalszych działań (w załączeniu), akcentując, że dotychczas problematyka kresowa jest upośledzona w prowadzonych badaniach naukowych i to zarówno w  okresie  od 1989 r., jak i w latach 90-tych. Natomiast ukazanie się  w najbliższym czasie – z inicjatywy kresowiaków skupionych wokół Fundacji i finansowanej przez p. Cecylię hr. Krasicką,   książki prof. Drozdowskiego, może służyć upowszechnianiu idei obchodzenia 17 września jako Dnia Wygnańca. 

   Jednocześnie referent przedstawił wykaz uczelni zajmujących się problematyką kresową, sporządzony na potrzeby planowanych inicjatyw Fundacji w obszarze badań naukowych, ( np. konkurs na prace dyplomowe i doktorskie, współpraca z uczonymi z tych uczelni, obozy naukowo-badawcze kół naukowych), ( w załączeniu).

   Zarząd Fundacji udzielił pełnomocnictwa prof. Zb. Dmochowskiemu do prowadzenia rozmów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawach związanych z badaniami w obszarze problematyki kresowej, celem doprowadzenia do sprecyzowania preferowanych kierunków badawczych.

Ad.2 

1)      Pan dr R. Skarbek poinformował o swoim spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim (Dep. Rozwoju Regionalnego), nt. wykorzystania funduszy unijnych.

2)      Pan M. Maslowski poinformował o odbytym spotkaniu w EkoEfekcie nt. planowanych działań gospodarczych i szkoleniowych w obszarze gospodarki odpadami. Kolejne spotkanie zaplanowane na 3.09, po wcześniejszym przekazaniu przez p. Jerzego Szydłowskiego informacji o zamierzeniach  i potrzebach projektowanego przedsiębiorstwa zajmującego się w ramach Fundacji ta problematyką.

3)      Postanowiono zmienić termin spotkań Zarządu ze środy na czwartek. Najbliższe spotkanie odbędzie się 11 09. o godz. 16.00.

 

                        Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

 

                                                                                                                  Prezes

                                                                                                        Medard Masłowski

 


 

Ustalenia  nr 7

z posiedzenia Zarządu Fundacji PKW „Dziedzictwo i Pamięć”

(11 września 2008 r.)

 

Obecni: p. p. Zbigniew Dmochowski, Medard Masłowski, Ryszard Skarbek

Nieobecni: p. Maria Kłos (urlop). Halina Figol, Wojciech M. Krasicki-Mockałło, Grzegorz Krasicki,

 

Porządek posiedzenia:

1. Koncepcja strony internetowej Fundacji

2.Sprawy bieżące

 

Ad.1 M. Masłowski poinformował, że założenia i prowadzenia strony internetowej podjął się p. Michał Lichojwan, informatyk, b. stypendysta polonijny z Grodna. Mama – nauczycielka języka polskiego.

 

     Zarząd zaakceptował:

           1) przedstawioną kandydaturę p. M. Lichojwana, jako osobę odpowiedzialną za założenie i prowadzenie strony internetowej Fundacji,

 

           2)  następujące koszty założenia domeny i serwera www. w ramach firmy NetArt, wynegocjowane przez p. M. Lichojwana:

a)kupno i utrzymanie domeny -9.90 + VAT na pierwszy rok,

b)utrzymanie domeny na kolejny rok – 100 zł+VAT,

c)kupno 10GB na serwerze dla utrzymania stron www, nielimitowanej ilości kont pocztowych, obecnie w promocji – 50 zł+VAT (na pół roku), a za przedłużenie na rok -300zł +VAT.

 

 3)   nazwę strony internetowej: http://www.fundacjakresy.pl

 

            4) wstępnie następujące  propozycje działów strony:

            * dokumenty,

            * konferencje,

            * aktualności,

            * publikacje,

            * wystawy (zdjęcia),

            * sprawozdania,

            * dyskusje,

            * archiwum.

    Ad.2

1)      Zarząd podziękował dr R. Skarbkowi za przesłany mailem materiał zawierający niezbędne informacje dot. warunków merytorycznych, prawnych i organizacyjnych dla opracowania wniosków o dotacje unijne oraz przesłane propozycje tematów do podjęcia. Niezbędne jest jednak w tej sprawie zasięgnięcie opinii Rady, grupującej badaczy problematyki kresowej, co zostanie uczynione przy najbliższym jej posiedzeniu.

2)      Zarząd uznał za celowe podjęcie inicjatywy opracowywania monografii o odradzaniu się polskości na poszczególnych terenach na Wschodzie. Przykład wydawnictwa „Polacy na Ziemi Lidzkiej w latach 1987-1997”, wydany przez TKPZL jest przykładem działania wybiórczego i nieobiektywnego. Stad należy w projektowanym konkursie na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie przewidzieć potrzebę takich działań, w oparciu np. o wywiady wśród działaczy kresowych.

3)      M. Masłowski zgłosił do rozważenia propozycję sporządzenia wykazu młodzieży z Kresów absolwentów polskich uczelni.

4)      M. Masłowski poinformował o uzyskaniu z Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli podręczników do nauki języka polskiego, które na prośbę Polonijnego Ośrodka  Biznesu i Turystyki w Grodnie zostały przekazane Ośrodkowi celem prowadzenia kursów języka polskiego (wykaz w załączeniu).

                 Ustalono następne posiedzenie na 25 bm, a temat wiodący – inauguracyjne posiedzenie Rady Fundacji.   

        

                             Na tym posiedzenie zakończono.

 

                                                                                                               Prezes

                                                                                                      Medard Masłowski

 


 

 

Ustalenia nr 8

z posiedzenia Zarządu Fundacji Polskie Kresy Wschodnie „Dziedzictwo i Pamięć”

( 25. 09. 2008 r.)

             

Obecni: p. p. Wojciech M. Krasicki-Mockałło,   Medard Masłowski, Ryszard Skarbek

Nieobecni: p. p. Zb. Dmochowski, Maria Kłos, Halina Figol, Grzegorz Krasicki,

 

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie przygotowań do posiedzenia Rady

2.Sprawy bieżące

 

Ad.1 – propozycje w załączeniu. Po dyskusji zostały zaakceptowane. Materiały wyśle p. W. M. Krasicki, przy piśmie wiodącym Sponsora.

 

Ad.2. 1) Zwrócono uwagę na potrzebę opracowania szczegółowej koncepcji badań naukowych prowadzonych w ramach Fundacji, celem przedstawienia jej – na piśmie – członkom Rady. W szczególności badania powinny służyć pogłębieniu wiedzy o  dokonaniach Polaków i ich wkładzie w rozwój cywilizacyjno-kulturowy tych ziem, w kulturę materialną  i duchową, w tym zwracać uwagę na rolę w tym względzie wybitnych rodów i osób, a więc obejmować badania z zakresu biografistyki (sięganie do osobistych wspomnień i tradycji rodzinnych, opracowywanie biogramów wybitnych Polaków i rodów: ziemian, przedsiębiorców, społeczników, księży, uczonych itp - np. cykl monografii pod hasłem „Ziemie ( Nowogródzka, Lidzka itd.) i Ludzie Stamtąd.). Istotnym jest nawiązanie kontaktów z badaczami z kraju i zagranicy, dokonanie rozpoznanie odnośnie aktualnych zasobów archiwalnych w kraju i zagranicą. Bardzo ważnym aspektem prowadzonych badań powinna być popularyzacja wiedzy na ten temat poprzez wydawane publikacje, włączenie młodzieży (np. poprzez badania terenowe – studenckie koła naukowe historyków, etnografów itp., włączenie studentów z Kresów – m. in. konkurs na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie) )  W sumie działania badawcze Fundacji powinny służyć pogłębieniu świadomości historycznej i dowartościowaniu wkładu Polaków w rozwój cywilizacyjny, kulturowy i naukowy tych ziem. Tak więc reasumując, chodzi o przygotowanie materiału określającego kierunki  i metody badań naukowych na polskich Kresach Wschodnich.

         2) P. M. Masłowski poinformował o znalezieniu osoby gotowej, za stosunkowo niewielkie wynagrodzenie,  prowadzić księgowości Fundacji, jak też o rozpoczętych pracach nad stroną internetową Fundacji.

 

               Na tym posiedzenie zakończono – następne : 9. 10. o godz. 11.00  

 

                                                                                                   Prezes

                                                                                          Medard Masłowski

 

 

 


 

                                                                                                                     Projekt

 

 

                                                           Założenia

                 przygotowań do inauguracyjnego posiedzenia Rady Fundacji

 

 

Celem stworzenia możliwie optymalnych warunków dla posiedzenia Rady, proponuje się podjęcie następujących działań wspierających:

 

1.      Materiały:

         Proponuje się dostarczenia członkom Rady następujących materiałów:

1)      Statutu Fundacji,

2)      Składu Zarządu i Rady,

3)      Planu Pracy Zarządu,

4)      Komunikatu (sprawozdania) o dotychczasowych działaniach Zarządu,

5)      Propozycje działań w obszarze badań naukowych.

 

2.      Plan ramowy posiedzenia

a)      godz. 11.00 – 15.00 otwarcie posiedzenia,  (Sponsor), obrady, w tym:     
 -błogosławieństwo,                    
-wystąpienieSponsora,
-ukonstytuowaniesięPrezydiumRady,
- omówienie Komunikatu/Sprawozdania,

      – zaprezentowanie projektu planu działań w obszarze badań naukowych

      - dyskusja,

      - uchwały i wnioski.

b)      godz. 15.00 -  15.45 obiad

c)      godz. 16.00 – zakończenie posiedzenia.

 

3.      Miejsce i termin posiedzenia

 

                   Sala Parafialna w Kościele św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej, druga połowa listopada, piątek lub sobota – zgodnie z wcześniej wyrażoną opinia członków Rady, wyrażoną w odpowiedzi na wysłane materiały (termin ich wysłania – pierwsze dni października)