Główna

Skład

Kontakt

O Fundacji

Dokumenty

Konferencje

Sprawozdania

Stypendia

 

Protokół

ze spotkania w sprawie wznowienia działalności przez Fundację

„Więź z Polakami ze Wschodu”

 

W dniu 6 grudnia 2007 roku odbyło się pod przewodnictwem Cecylii hr. Krasickiej – Fundatorki ww Fundacji spotkanie, w którym uczestniczyli p.p.: prof. Zbigniew Dmochowski,  Medard Masłowski i Wojciech Michał Krasicki-Mockałło. Głównym tematem spotkania była sprawa wznowienia działalności przez Fundację „Więż z Polakami ze Wschodu”. Fundatorka – p. Cecylia hr. Krasicka przedstawiła propozycje w tym względzie, odnoszące się do głównych kierunków działalności Fundacji, jak i spraw kadrowych. Proponowane zmiany wynikają z potrzeby skoncentrowania się działalności Fundacji nie na problematyce pomocowej dla Polaków zamieszkałych na Kresach, lecz na działalności naukowo-badawczej, dokumentującej twórczą obecność – we wszystkich sferach, tj. kulturowej, gospodarczej i społecznej, Polaków na Kresach Wschodnich. Co więcej, z powodzeniem można mówić o  roli zarówno integrującej wielonarodową społeczność, jak i dynamizującej postęp społeczno-gospodarczy tych terenów. Natomiast działalnością pomocową aktualnie zajmuje się wiele organizacji pozarządowych, korzystając głównie z dotacji budżetowych, przekazywanych przez Senat RP, sięgających obecnie kwoty kilkudziesięciu milionów złotych.

      Mając powyższe na uwadze, Fundatorka zapoznała zebranych ze:

      1) zmianami w dotychczasowym statucie Fundacji, wraz ze zmianą jej nazwy na     „Polskie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć” (zał. 1) oraz

      2) wykazem  osób powołanych przez Nią do władz Fundacji, tj Zarządu i Rady (zał.2).   

    Fundatorka powiadomiła, że jednocześnie pozostanie Honorowym Prezesem Fundacji, a w razie Jej śmierci, funkcje te przejmie syn: Wojciech Michał Krasicki-Mockałło.

    Po wysłuchaniu opinii zgromadzonych, Fundatorka postanowiła wystąpić do Krajowego Sądu Rejestrowego z wnioskiem o przerejestrowanie Fundacji z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

 

                                                                                        Fundatorka

                                                                                         Cecylia hr. Krasicka

 

Protokół sporządził:

Medard Masłowski