Główna

Skład

Kontakt

O Fundacji

Dokumenty

Konferencje

Sprawozdania

Stypendia

 

S T A T U T
FUNDACJI "POLSKIE KRESY WSCHODNIE – DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ"
powołanej przez Cecylię hr. Krasicką

 

§ 1

 

l. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Dla realizacji celów statutowych mogą być utworzone oddziały terenów Fundacji w kraju i za granicą.
4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

§ 2


l. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Fundacja jest instytucją społeczną.

 

 

§ 3
 

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

§ 4
 

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: "Polskie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć im. Cecylii hr. Krasickiej". Pieczęć zawiera trzy symbole, stanowiące logo fundacji: Orzeł, Pogoń, św. Jerzy.


§ 5

 

Głównym i zasadniczym celem Fundacji są działania zmierzające do przywrócenia Polakom pamięci o prawdziwej historii Kresów Wschodnich, o ich roli cywilizacyjnej na obszarach Wielkiego Księstwa Litewskiego od Unii Lubelskiej w 1569 roku, do dni ostatecznej likwidacji państwowości polskiej na Kresach.
 

§ 6

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie badań naukowych na temat historii Polaków na Kresach Wschodnich, a także:
1/ wydawanie publikacji w różnorodnej formie, dotyczących historii, kultury, architektury ziem Kresów Wschodnich oraz prowadzenie odczytów,
2/ inspirowanie i finansowanie imprez artystycznych i estradowych oraz przedsięwzięć dziennikarsko-informacyjnych i filmowych,
3) wspieranie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich dążąc do ukształtowania społeczeństwa obywatelskiego na dawnych terenach W. Ks. Litewskiego, odwołując się do długiej, ponad 500-letniej wspólnej historii związanej z tymi ziemiami oraz wspieranie unijnego programu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa,
4) organizowanie konkursów na najlepsze prace dyplomowe, doktorskie i habilitacyjne na temat historii Polaków na Kresach Wschodnich,
5) przyznawanie stypendiów dla osób pracujących naukowo oraz pamiętnikarsko nad tematyką obejmującą historie obszarów Rzeczpospolitej Obojga Narodów,
6/ organizowanie opieki nad zabytkami, dobrami kultury polskiej świeckiej i kultu religijnego, a zwłaszcza nad cmentarzami na terenach dawnych Kresów Wschodnich i wszystkich miejsc upamiętnionych obecnością lub martyrologią Polaków,
7) organizowanie wyjazdów na tereny dawnych Kresów Wschodnich,
8) inwentaryzowanie i gromadzenie oraz uczestnictwo w tworzeniu komputerowego banku informacji o losach Polaków w Rosji carskiej i sowieckiej,
9) współpracę z organizacjami i towarzystwami o analogicznym profilu w kraju i za granicą,
10) organizowanie konkursów na najlepsze konferencje, książki i filmy na temat historii Polaków na Kresach Wschodnich,
11) współfinansowanie grantów naukowych na temat historii Polaków na Kresach Wschodnich,
12) gromadzenie środków materialnych umożliwiających skuteczne realizowanie celów Fundacji,
13) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 22


We wszelkich nieuregulowanych w tym Statucie sprawach, obowiązują aktualne unormowania prawne dotyczące fundacji.
 

 

§ 23


l. Fundacja podlega likwidacji w przypadkach wskazanych w ustawie.
2. Uchwale o likwidacji Fundacji i przeznaczeniu majątku pozostałego po jej likwidacji na cele zbieżne z celami Fundacji podejmuje Zarząd.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

§ 7

 

Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na podstawie planów rocznych i programów wieloletnich zaopiniowanych przez Radę Fundacji.

 
§ 8

 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatorkę w kwocie 30.000 PLN i wskazany w Oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.


§ 9

 

Dochodami Fundacji są:
1/ darowizny, spadki i zapisy
2/ wpływy z własnej działalności gospodarczej i z majątku Fundacji
3/ odsetki bankowe
4/ inne wpływy.

 

§10

 

l. Organami Fundacji są:
1/ Fundatorka – Honorowy Prezes Fundacji- Cecylia hr. Krasicka,
2) Zarząd Fundacji
3/ Rada Fundacji
2. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków organu.
W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Honorowego Fundacji lub osoby przez nią upoważnionej.
3. W razie śmierci Fundatora i Honorowego Prezesa, jego funkcje przejmie syn, Wojciech Michał Krasicki-Mockałło.
 

§ 11

 

l. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 9 członków, w tym Prezes i do dwóch Wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów Zarządu Fundacji powołuje Fundator lub osoba przez Niego wskazana. Pozostałe osoby do pełnienia funkcji są powoływane przez Fundatora przy konsultacji z Prezydium Rady Fundacji.
2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu, Wiceprezesi Zarządu, Sekretarz i członkowie Zarządu.
3. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje odpłatnie. Zasady zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu, w tym zwrot kosztów dojazdu, określa regulamin opracowany przez Zarząd.
4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać diety za odbyte posiedzenia.
 

§ 12

 

Do obsługi administracyjnej i merytorycznej Fundacji Zarząd może powołać Biuro Fundacji, na czele którego stoi Dyrektor.

 

§ 13

 

l. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i rozpoczyna się w dniu l stycznia z tym, ze pierwsza kadencja rozpoczyna się z dniem zarejestrowania Fundacji i upływa z dniem 31 grudnia trzeciego pełnego roku kadencji.
2. W następnych kadencjach członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator po zaopiniowaniu przez prezesa i wiceprezesów Rady Fundacji.
3. W razie ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Zarządu w trakcie trwania kadencji lub innej konieczności skład Zarządu może być uzupełniony na wniosek Prezesa.

 

§ 14


l. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd odpowiada za wyniki finansowo-gospodarcze i społeczne oraz prawidłowe działanie Fundacji, zgodnie ze statutem i przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zarząd:
1/ opracowuje wieloletnie i roczne programy działalności Fundacji wraz z preliminarzem wydatków na realizacje celów statutowych i pokrycia kosztów funkcjonowania Fundacji,
2/ decyduje w sprawach prowadzenia przez Fundacje działalności gospodarczej, tworzy i likwiduje zakłady gospodarcze Fundacji
oraz ustala regulaminy ich działalności,
3/ powołuje pracowników Biura Fundacji i dyrektorów zakładów gospodarczych, nadzoruje i rozlicza ich funkcjonowanie, jak również ustala zasady wynagradzania,
4/ sporządza roczne sprawozdania z działalności Fundacji oraz
ze stanu jej finansów i przedkłada je Fundatorowi i Prezesowi Honorowemu oraz Prezydium Rady Fundacji
5/dokonuje zmian w statucie Fundacji.
3. Zarząd może powoływać komisje lub zespoły doradcze.
4. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają łącznie co najmniej dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
 

§ 15


l. Rada Fundacji jest organem doradczym i opiniodawczym Fundacji.
2. Do zadań Rady Fundacji należy:
1/ ustalanie ogólnych wytycznych działalności Fundacji,
2/ opiniowanie lub wnioskowanie zmian w statucie Fundacji,
3/ uchwalanie regulaminu Rady Fundacji,
4/ wnioskowanie i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności statutowej Fundacji.
 

§ 16


l. Rada Fundacji składa się z 5 do 15 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
2. Kadencja Rady trwa trzy lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia z tym, że pierwsza kadencja rozpoczyna się z dniem zatwierdzenia Fundacji i upływa z dniem 31 grudnia trzeciego pełnego roku kadencji.
3. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Prezydium Rady. Posiedzenie to zwołuje Fundator. Prezydium Rady jest organem wykonawczym Rady Fundacji. Kolejne posiedzenie Rady zwołuje jej Prezydium.
4. Członkowie Rady Fundacji otrzymują diety za odbyte posiedzenia, a członkowie zamiejscowi dodatkowo zwrot kosztów podróży.

 

§17
 

1. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest przez utworzone w tym celu zakłady, biura, oddziały i inne jednostki organizacyjne produkcyjne, usługowe i handlowe.
Kierowników tych jednostek powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji na wniosek Prezesa.
2. Zakres działalności gospodarczej oraz zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej stanowi załącznik do statutu.
3. Zakłady są samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi Fundacji działającymi na zasadach ograniczonego rozrachunku gospodarczego w granicach udzielonego przez Zarząd Fundacji pełnomocnictwa.
4. Zakres działania zakładu, biura itd. oraz zakres uprawnień
i obowiązków osób kierujących tymi jednostkami organizacyjnymi, określa uchwalany przez Zarząd regulamin danej jednostki.
5. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i spółdzielniach poprzez wniesienie określonego wkładu ustalonego w umowach bezpośrednich między zainteresowanymi stronami oraz zawierać porozumienia i umowy w sprawie współdziałania z osobami fizycznymi i prawnymi, jak również podejmowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych z fundacjami lub innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
6. Fundacja może prowadzić działalność polegającą na wnoszeniu wkładów do wspólnych przedsięwzięć gospodarczych oraz usług, w tym handlu zagranicznego na rzecz fundatorów oraz spółek i spółdzielni, których jest udziałowcem.
7. Fundatorka na działalność gospodarczą przeznacza kwotę 10.000 PLN.
 

§ 18

 

Decyzje o zbywaniu majątku trwałego Fundacji podejmuje Zarząd większością głosów.

 

§ 19
 

Zmiany w Statucie Fundacji mogą być wnioskowane przez Rade lub Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów i wchodzą w życie po spełnieniu wymogów przewidzianych w ustawie o fundacjach.
 

§ 20

 

l. Zarząd prowadzi listę darczyńców tj. osób prawnych lub fizycznych, krajowych i zagranicznych, które:
a) udzieliły pomocy w realizacji zadań Fundacji,
b) dokonały wpłaty odpowiedniej kwoty,
c) przekazały środki rzeczowe.
2. Osoby określone w ust. l mogą uczestniczyć w działalności programowej, społecznej i gospodarczej Fundacji, a także maja prawo występowania do Zarządu z wnioskami dotyczącymi realizacji celów statutowych Fundacji.
 

§ 21
 

Osobie fizycznej lub prawnej, która wniesie do Fundacji wartości majątkowe, przysługuje prawo otrzymania stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt, odnotowania tego w wydawnictwach Fundacji oraz prawo korzystania po cenach ulgowych z usług świadczonych przez Fundację.
 

§ 22


We wszelkich nieuregulowanych w tym Statucie sprawach, obowiązują aktualne unormowania prawne dotyczące fundacji.
 

§ 23


l. Fundacja podlega likwidacji w przypadkach wskazanych w ustawie.
2. Uchwale o likwidacji Fundacji i przeznaczeniu majątku pozostałego po jej likwidacji na cele zbieżne z celami Fundacji podejmuje Zarząd.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.