Główna

Skład

Kontakt

O Fundacji

Dokumenty

Konferencje

Sprawozdania

Stypendia

 

Sprawozdanie

z działalności w 2008 roku Fundacji Polskie Kresy Wschodnie

„ Dziedzictwo i Pamięć”

 

1. Fundacja Polskie Kresy Wschodnie „Dziedzictwo i Pamięć”, funkcjonująca pod adresem: ul. Żółkiewskiego 28, 04-305 Warszawa, wpisana do  Krajowego Rejestru Sądowego dnia 24. 04. 2008 r., przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000304485, posiadający statystyczny numer identyfikacyjny REGON 141433385, NIP 113-272- 35-69 jest kierowana przez Zarząd w składzie:

 

·        Dr  Medard Masłowski,   00-430 W-wa, ul. C. Śniegockiej 7m15,  

·        Dr hab. inż. Zbigniew Aleksander Dmochowski,  02-930 W-wa, ul. Sobieskiego 66a m 44,

·        Mgr  Wojciech Michał Krasicki-Mockałło,  wiceprezes  02-934 W-wa, ul. Spalska 4 m 12,

·        Mgr Galina Figol, członek,  00-514 W-wa, ul. Marszałkowska 84 m 92,

·        Dr Ryszard Skarbek,  członek,   02-123 W-wa, ul. Korotyńskiego 48 m 79       

·        Mgr Grzegorz  Krasicki, członek, 02-571W-wa, ul. Dąbrowskiego 82B m7

·        Mgr Maria Kłos, członek, 00-716 W-wa  ul. Pszenickiego 14

 

   Głównym i zasadniczym celem Fundacji są działania zmierzające do przywrócenia Polakom pamięci o prawdziwej historii Kresów Wschodnich, o ich roli cywilizacyjnej na obszarach Wielkiego Księstwa Litewskiego od Unii Lubelskiej w 1569 roku, do dni ostatecznej likwidacji polskiej państwowości na Kresach. Ten główny cel realizowany jest przez następujące szczegółowe cele statutowe:

1)prowadzenie badań naukowych na temat historii Polaków na Kresach Wschodnich,

2) wydawanie publikacji w różnorodnej formie, dotyczących historii, kultury, architektury ziem Kresów Wschodnich oraz prowadzenie odczytów,

3) inspirowanie i finansowanie imprez artystycznych, filmowych, estradowych i dziennikarsko-informacyjnych,

4)wspieranie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich w dziedzinie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, badań naukowych, rozwoju kultury i tradycji oraz sprzyjanie rozwojowi i umacnianiu społeczeństwa obywatelskiego na tych obszarach, m. in. poprzez wymianę młodzieżową, w szczególności studencką, a także kulturalną, współpracę z organizacjami działającymi na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, działanie na rzecz integracji społecznej, zwalczania dyskryminacji, wspierania rozwoju mniejszości narodowych, zwłaszcza odwołując się do długiej i wspólnej historii tych ziem, wspieranie unijnego programu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa,

5) organizowanie konkursów na najlepsze prace dyplomowe, doktorskie i habilitacyjne na temat historii Polaków na Kresach Wschodnich,

6)przyznawanie stypendiów dla osób pracujących naukowo oraz pamiętnikarsko nad tematyką obejmującą historie obszarów Rzeczpospolitej Obojga Narodów,

7) organizowanie opieki nad zabytkami, dobrami kultury polskiej świeckiej i kultu religijnego, a zwłaszcza nad kościołami i cmentarzami na terenach dawnych Kresów Wschodnich i wszystkich miejsc upamiętnionych obecnością lub martyrologią Polaków,

8)organizowanie wyjazdów na tereny dawnych Kresów Wschodnich,

9) inwentaryzowanie i gromadzenie oraz uczestnictwo w tworzeniu komputerowego banku informacji o losach Polaków w Rosji carskiej i sowieckiej,

10) współpracę z organizacjami i towarzystwami o analogicznym profilu w kraju i za granicą,

11) organizowanie konkursów na najlepsze konferencje, książki i filmy na temat historii Polaków na Kresach Wschodnich,

12) współfinansowanie grantów naukowych na temat historii Polaków na Kresach Wschodnich,

13) gromadzenie środków materialnych umożliwiających skuteczne realizowanie celów Fundacji,

14) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

                     

2. Okres sprawozdawczy, to przede wszystkim okres organizacji działalności Fundacji. Działalność Zarządu Fundacji skoncentrowała się na:

      1) studiowaniu możliwości podjęcia działalności gospodarczej, mającej na celu wygospodarowanie środków na prowadzenie działalności statutowej;  

       2) nawiązaniu współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się zarówno problematyką kresowa, jak tez problematyką, która mogłaby być przedmiotem współdziałania w obszarze gospodarczym; tu można wymienić: Studencką Międzyuczelnianą Organizację Kresowiaków, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lwowskiej, Fundację ” Oświata Polska za Granicą”, Klub Publicystów Polonijnych,   Stowarzyszenie Obywatelskie „Dom Polski” Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla  Środowiska Ekon”, Polską Fundacją Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” czy firma konsultingowa „Eko-Efekt” świadczącą usługi z zakresu ochrony środowiska.

      3) uczestnictwie w konferencjach, naradach, wystawach itp. przedsięwzięciach spójnych z celami statutowymi Fundacji; m.in.: VII Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, imprezy „Lata Polonijnego- 2008”, Konferencja ” Białoruś w europejskiej polityce sąsiedztwa”, konferencja „Europejski Fundusz Społeczny”, targi pracy,  narady nauczycieli języka polskiego delegowanych na Wschód, spotkania opłatkowe w środowiskach polskich na Białorusi.

      Zarząd opracował plan pracy, w którym wiele miejsca zajęły sprawy gospodarcze. Poza uzyskaniem środków finansowych na działalność statutową, chodziło o to, by zwłaszcza młodych Polaków na Kresach przygotowywać do działalności gospodarczej preferowanej w ramach polityk UE, w tym szczególnie Polityki Sąsiedztwa, a więc zatrudnianie niepełnosprawnych, działalność proekologiczna, edukacja i szkolenia. W tym celu poszukiwano partnerów do współpracy legitymujących się doświadczeniem w tych obszarach. Równocześnie poszukiwano partnerów do współpracy w zakresie zatrudniania Polaków z Kresów w zawodach związanych z budownictwem, na zasadzie praktyk szkoleniowych, doskonalących ich zawodowo i docelowo przygotowujących ich do prowadzenia w kraju zamieszkania działalności gospodarczej. Jednakże bardzo skomplikowane przepisy dot. zatrudniania cudzoziemców,  trudności stwarzane przez polskie placówki dyplomatyczne najczęściej nie odróżniające w swej działalności wizowej osoby polskiej narodowości od pozostałych cudzoziemców,  przewlekłe załatwianie wiz oraz ich cena, a w końcu kryzys gospodarczy obejmujący i nasz kraj, spowodował dokonanie przewartościowań odnośnie możliwości i sposobu prowadzenia działalności gospodarczej.

     Członkowie Zarządu dodatkowo uczestniczyli w szkoleniach dot. wykorzystywania funduszy unijnych. Nawiązywali współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w tym obszarze.

   W rezultacie doświadczenia z tego okresu organizacyjnego doprowadziły Zarząd do wniosku, że  należy zrezygnować z prowadzenia działalności gospodarczej i zmienić status Fundacji na organizację pożytku publicznego. Idea ta uzyskała wsparcie Rady, której posiedzenie odbyło się w lutym br.

 

3. Zaplanowanej w Statucie działalności gospodarczej Fundacja nie podjęła, o czym  szerzej w p.2.

 

4. Uchwały Fundacji dot. spraw merytorycznych i organizacyjnych ( w załączeniu). Do pierwszych należą uchwały w sprawie:

    1)  przyjęcia planu pracy,

    2)  przyjęcia sprawozdania na posiedzenie inauguracyjne Rady Fundacji.

 Natomiast do drugich:

1)      uchwalenie planu wydatków na 2008 r. oraz

2)      zmiany w Zarządzie Fundacji.

 

5. W 2008 r. jedynym źródłem przychodu to kwota 40.000 zł, zapisana w Statucie Fundacji, jako fundusz założycielski przekazany przez Fundatorkę.

 

6. W minionym roku poniesiono następujące koszty na:

     1) realizację celów statutowych – 0 zł,

     2) administracje: czynsze, opłaty tel. i pocztowe – 943,05 zł,

     3) działalność gospodarcza – nie poniesiono żadnych kosztów,

     4) pozostałe koszty – 784,12 zł,

7. 1) Fundacja nie zatrudnia żadnych osób, a w związku z tym nie wypłaca wynagrodzeń i premii.

    2) jedyne koszty osobowe to diety wypłacane  członkom Zarządu za posiedzenia; łączna    kwota wypłaconych diet w 2008 wyniosła – 1.600 zł.

    3) patrz p. 1),

    4) nie zawierano  umów zlecenia lub umów o dzieło,

    5) nie udzielano pożyczek,

    6) rachunek Fundacji prowadzony jest w Banku Zachodnim WBK i jego stan wynosi na 31 grudnia – 37. 258,67 zł

    7)Fundacja nie nabywała obligacji, ani udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego,

    8) Fundacja nie nabywała nieruchomości,

    9)Fundacja nie nabywała środków trwałych,

    10) wartość aktywów i zobowiązań  ujętych w sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych – 37.258,67 zł

 

                                                                                                       Prezes

                                                                                           Medard  Masłowski

 

Warszawa, 30 marca 2009 r.