Główna

Skład

Kontakt

O Fundacji

Dokumenty

Konferencje

Sprawozdania

Stypendia

 

Sprawozdanie

z działalności w 2009 roku Fundacji Polskie Kresy Wschodnie

„ Dziedzictwo i Pamięć”

 

  

    1.    Fundacja Polskie Kresy Wschodnie „Dziedzictwo i Pamięć”, funkcjonująca pod adresem: ul. Żółkiewskiego 28, 04-305 Warszawa, wpisana do  Krajowego Rejestru Sądowego dnia 24. 04. 2008 r., przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000304485, posiadający statystyczny numer identyfikacyjny REGON 141433385, NIP 113-272- 35-69.

 

     Głównym i zasadniczym celem Fundacji są działania zmierzające do przywrócenia Polakom pamięci o prawdziwej historii Kresów Wschodnich, o ich roli cywilizacyjnej na obszarach Wielkiego Księstwa Litewskiego od Unii Lubelskiej w 1569 roku, do dni ostatecznej likwidacji polskiej państwowości na Kresach. Ten główny cel realizowany jest przez następujące szczegółowe cele statutowe:

 

1) prowadzenie badań naukowych na temat historii Polaków na Kresach Wschodnich,

2) wydawanie publikacji w różnorodnej formie, dotyczących historii, kultury, architektury ziem Kresów Wschodnich oraz prowadzenie odczytów,

3) inspirowanie i finansowanie imprez artystycznych, filmowych, estradowych i dziennikarsko-informacyjnych,

4)wspieranie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich w dziedzinie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, badań naukowych, rozwoju kultury i tradycji oraz sprzyjanie rozwojowi i umacnianiu społeczeństwa obywatelskiego na tych obszarach, m. in. poprzez wymianę młodzieżową, w szczególności studencką, a także kulturalną, współpracę z organizacjami działającymi na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, działanie na rzecz integracji społecznej, zwalczania dyskryminacji, wspierania rozwoju mniejszości narodowych, zwłaszcza odwołując się do długiej i wspólnej historii tych ziem, wspieranie unijnego programu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa,

5) organizowanie konkursów na najlepsze prace dyplomowe, doktorskie i habilitacyjne na temat historii Polaków na Kresach Wschodnich,

6)przyznawanie stypendiów dla osób pracujących naukowo oraz pamiętnikarsko nad tematyką obejmującą historie obszarów Rzeczpospolitej Obojga Narodów,

7) organizowanie opieki nad zabytkami, dobrami kultury polskiej świeckiej i kultu religijnego, a zwłaszcza nad kościołami i cmentarzami na terenach dawnych Kresów Wschodnich i wszystkich miejsc upamiętnionych obecnością lub martyrologią Polaków,

8)organizowanie wyjazdów na tereny dawnych Kresów Wschodnich,

9) inwentaryzowanie i gromadzenie oraz uczestnictwo w tworzeniu komputerowego banku informacji o losach Polaków w Rosji carskiej i sowieckiej,

10) współpracę z organizacjami i towarzystwami o analogicznym profilu w kraju i za granicą,

11) organizowanie konkursów na najlepsze konferencje, książki i filmy na temat historii Polaków na Kresach Wschodnich,

12) współfinansowanie grantów naukowych na temat historii Polaków na Kresach Wschodnich,

13) gromadzenie środków materialnych umożliwiających skuteczne realizowanie celów Fundacji,

14) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

                     

       2. Zarząd opracował plan pracy, w którym koncentrował się na problematyce merytorycznej, odmienny zdecydowanie  od planu z roku poprzedniego, w którym wiele miejsca zajęły sprawy gospodarcze. Fundacja nie była w stanie pozyskać sponsorów dla realizacji proponowanych przedsięwzięć biznesowych, jak też nie była w stanie sama wygospodarować środków finansowych na ten cel. W rezultacie ubiegłorocznych doświadczeń postanowiono zrezygnować z prowadzenia działalności gospodarczej i zmienić status Fundacji na organizację pożytku publicznego. W związku z powyższym postanowiono  dokonać stosownych zmian w Statucie oraz zmian w składzie Zarządu Fundacji; w roku sprawozdawczym przygotowany wniosek do KRS-u w tej sprawie nie uzyskał akceptacji z uwagi na formalne uchybienia.

 

  3. W okresie sprawozdawczym  działalność Zarządu Fundacji skoncentrowała się na:

         1) zainicjowaniu  program stypendiów dla młodzieży polonijnej  mającego na celu przyznawanie stypendiów osobom, które w swojej pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej i doktorskiej) podjęły  problematykę odnoszącą się do Kresów Wschodnich.  W zamyśle Fundacji jest to praktyczne włączenie młodzieży polonijnej do wspólnej realizacji zadań statutowych. Warto dodać, że przed podjęciem tej inicjatywy została przeanalizowana tematyka  prac magisterskich i doktorskich realizowanych na  Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, własnie pod kątem tematyki kresowej. Niestety, okazało się, że jest to tematyka traktowana niezwykle  rzadko podejmowana. Tym bardziej więc fakt ten potwierdził potrzebę realizacji naszego projektu. Fundacja  ufundowała więc stypendia dla młodzieży polonijnej studiującej w polskich uczelniach. Warunki ubiegania się o stypendium zostały określone w Regulaminie Stypendialnym, o  którego opracowanie zwrócono się do SMOK-a.

       Z informacją o tej inicjatywie i prośbą o jej popularyzację wśród potencjalnych kandydatów wystąpiono do:

 

    a) uniwersytetów i uczelni państwowych zajmujących się problematyką historyczną oraz

    b) kierowników zespołów badawczych pracujących nad tematyką kresową w oparciu o  granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznane na opracowanie tematów naukowych dotyczących problematyki kresowej;   proponowaliśmy włączenie studentów polonijnych do  badań i zgłoszenia stosownych tematów prac dyplomowych,  przedstawiając  tych studentów do stypendium Fundacji.

       Jednocześnie opracowano i skierowano do Senatu RP wniosek o zlecenie zadania „Stypendia dla studentów polonijnych podejmujących problematykę kresową w pracach dyplomowych”, wychodząc z założenia, że inicjatywa ta, adresowana głównie do utalentowanej młodzieży polonijnej, powinna uzyskać wsparcie finansowe również ze środków budżetowych przeznaczonych dla Polonii i Polaków za granicą.

   W sumie napłynęło 15 wniosków stypendialnych prac: licencjackich -  2 wnioski, magisterskich - 12 wniosków i doktorskich – 3. Na wniosek Komisji stypendialnej przyznano12 stypendiów, z czego 9 warunkowo, tj. planując ich uruchomienie po uzyskaniu środków z Senatu RP.

 

        2)  opracowaniu i zgłoszeniu do Senatu RP kolejnego wniosku, również ukierunkowanego na uzdolnioną młodzież polonijną i praktycznie pozostającego w ścisłym związku z programem stypendialnym, proponując – wspólnie z Kołem Naukowym Miłośników Ziem Kresowych - zorganizowanie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu   Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej  „Polskie Kresy Wschodnie –ludzie stamtąd”. Celem Konferencji -  zachęcenie studentów do szerszego podejmowania problematyki kresowej i polonijnej w pracach dyplomowych.   Referaty  wygłosiliby studenci i doktoranci studiujący w polskich uczelniach, jak też Polacy studiujący w uczelniach Białorusi, Litwy, Łotwy i Ukrainy, w tym stypendyści Fundacji  podejmujący w swoich pracach dyplomowych problematykę kresową i  polonijną.

 

       3) dalszym nawiązaniu współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się  problematyką kresowa; tu można wymienić, jako kontynuacje: Studencką Międzyuczelnianą Organizację Kresowiaków (SMOK), Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lwowskiej, Klub Publicystów Polonijnych,   Stowarzyszenie Obywatelskie „Dom Polski” Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Jednocześnie nawiązano dodatkowo kontakty z młodzieżą polonijną studiującą w polskich uczelniach, a skupioną w Duszpasterstwie Polonijnym „Opoka”, jak też uczestnicząc w spotkaniach tzw.  Forum Młodzieży Polonijnej, a także z Polskim Towarzystwem Ziemiańskim, Fundacją „Polonia”,  Światową Radą Badań nad Polonią i innymi.

 

     4) Fundacja była współorganizatorem Letniego Seminarium Aktywu Studenckiej Międzyuczelnianej Organizacji   Kresowiaków (SMOK) -  „ZWARDOŃ 09” (15- 29 września), którego celem miało być przybliżenie młodzieży polonijnej problematyki integracji europejskiej, a w szczególności Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Partnerstwa Wschodniego oraz możliwości pozyskiwania funduszy europejskich. Pożyteczne było spotkanie z władzami samorządowymi, które służyło zapoznaniu się z praktycznymi doświadczeniami władz powiatu żywieckiego w zakresie wspierania rozwoju inicjatyw obywatelskich z udziałem organizacji pozarządowych, w tym
z wykorzystaniem funduszy europejskich. Natomiast odnośnie pozostałej zaplanowanej części  dot. tej problematyki to nie została zrealizowana, bowiem jeszcze nie wzbudziła wystarczającego zainteresowania bezpośrednich młodych organizatorów Seminarium. Obóz jednak – zdaniem młodzieży- sprzyjał integracji oraz poznaniu walorów turystycznych tej części Macierzy.  Uczestniczyło w nim 20 studentów.

 

     5) Odnotować należy udział Fundacji w  zorganizowaniu, wspólnie z Polskim Towarzystwem Ziemiańskim, VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę ( 6-7 listopada 2009 r.). Udział polegał na udzieleniu wsparcia zarówno organizacyjnego, jak i finansowego.  Część konferencyjna Pielgrzymki obejmowała m. in. referaty związane z historią Kresów. Jednocześnie uczestnicy Pielgrzymki podpisali Apel do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wyodrębnienia w Muzeum Historii Polski działu dot. Historii Kresów i włączeniu do Rady Programowej Muzeum Przedstawicieli organizacji kresowych.

 

      6) uczestnictwie w konferencjach, naradach, wystawach itp. przedsięwzięciach spójnych z celami statutowymi Fundacji; m.in.: imprezy „Lata Polonijnego- 2009”, Konferencja „Polska mniejszość narodowa na  Białorusi 1988-2009. Ocena minionego dwudziestolecia” – Białystok – 19 czerwca, Konferencji organizowanej przez Światową Radę Badań Polonijnych i innych przedsięwzięciach o charakterze naukowym

 

4.  Fundacja podejmowała uchwały w sprawach  dot.:

    1)  przyjęcia planu pracy oraz

    2) stanowiska odnośnie utworzenia w Muzeum Historii Polski działu dot. historii Kresów Rzeczypospolitej.

   

5. W 2009 r. nadal jedynym źródłem przychodu to kwota 40.000 zł, zapisana w Statucie Fundacji, jako fundusz założycielski przekazany przez Fundatorkę. Jednocześnie złożono wnioski do Senatu RP o dofinansowanie przedsięwzięć opisanych w p. 2 ppkt. 1) i 2) niniejszego sprawozdania, na łączna kwotę  54. 432 zł.

 

6. W minionym roku poniesiono następujące koszty na:

     1) realizację celów statutowych – 2.111,57 zł;

     2) administracje: czynsze, opłaty tel. i pocztowe – 16.633,31 zł,

     3) pozostałe koszty – 4.103,87 zł,

7. 1) Fundacja nie zatrudnia żadnych osób, a w związku z tym nie wypłaca wynagrodzeń i premii.

    2) jedyne koszty osobowe to diety wypłacane  członkom Zarządu za posiedzenia; łączna    kwota wypłaconych diet w 2009 wyniosła – 6.250,00 zł.

    3) patrz p. 1),

    4) nie zawierano  umów zlecenia lub umów o dzieło,

    5) nie udzielano pożyczek,

    6) rachunek Fundacji prowadzony jest w Banku Zachodnim WBK i jego stan wynosi na 31 grudnia – 18.601,25zł

    7)Fundacja nie nabywała obligacji, ani udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego,

    8) Fundacja nie nabywała nieruchomości,

    9)Fundacja nie nabywała środków trwałych,

   10) wartość aktywów i zobowiązań  ujętych w sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych – 18.605,25 zł

 

 

                                                                                                       Prezes

                                                                                           Medard  Masłowski

 

Warszawa, 25 czerwca 2010 r.