Główna

Skład

Kontakt

O Fundacji

Dokumenty

Konferencje

Sprawozdania

Stypendia

  

Sprawozdanie

z działalności w 2013 roku Fundacji Polskie Kresy Wschodnie -

„Dziedzictwo i Pamięć”


                    
       

1. Fundacja Polskie Kresy Wschodnie „Dziedzictwo i Pamięć”, funkcjonująca pod adresem: ul. Żółkiewskiego 28, 04-305 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 24. 04. 2008 r., przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000304485, posiadający statystyczny numer identyfikacyjny REGON 141433385, NIP 113-272- 35-69 i była kierowana przez Zarząd w składzie:

  1. Medard Masłowski -prezes,

  2. Prof.dr hab. inż. Zbigniew Aleksander Dmochowski - wiceprezes,

  3. Wojciech Michał Krasicki-Mockałło, wiceprezes,

  4. Michał Kwilecki wiceprezes,

  5. Barbara Kalestyńska, sekretarz,

  6. Ryszard Skarbek, członek,

Głównym i zasadniczym celem Fundacji są działania zmierzające do przywrócenia Polakom pamięci o prawdziwej historii Kresów Wschodnich, o ich roli cywilizacyjnej na obszarach Wielkiego Księstwa Litewskiego od Unii Lubelskiej w 1569 roku, do dni ostatecznej likwidacji polskiej państwowości na Kresach. Ten główny cel realizowany jest przez następujące szczegółowe cele statutowe:

1) prowadzenie badań naukowych na temat historii Polaków na Kresach Wschodnich,

2) wydawanie publikacji w różnorodnej formie, dotyczących historii, kultury, architektury ziem Kresów Wschodnich oraz prowadzenie odczytów,

3) inspirowanie i finansowanie imprez artystycznych, filmowych, estradowych i dziennikarsko-informacyjnych,

4)wspieranie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich w dziedzinie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, badań naukowych, rozwoju kultury i tradycji oraz sprzyjanie rozwojowi i umacnianiu społeczeństwa obywatelskiego na tych obszarach, m. in. poprzez wymianę młodzieżową, w szczególności studencką, a także kulturalną, współpracę z organizacjami działającymi na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, działanie na rzecz integracji społecznej, zwalczania dyskryminacji, wspierania rozwoju mniejszości narodowych, zwłaszcza odwołując się do długiej i wspólnej historii tych ziem, wspieranie unijnego programu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa,

5) organizowanie konkursów na najlepsze prace dyplomowe, doktorskie i habilitacyjne na temat historii Polaków na Kresach Wschodnich,

6)przyznawanie stypendiów dla osób pracujących naukowo oraz pamiętnikarsko nad tematyką obejmującą historie obszarów Rzeczpospolitej Obojga Narodów,

7) organizowanie opieki nad zabytkami, dobrami kultury polskiej świeckiej i kultu religijnego, a zwłaszcza nad kościołami i cmentarzami na terenach dawnych Kresów Wschodnich i wszystkich miejsc upamiętnionych obecnością lub martyrologią Polaków,

8)organizowanie wyjazdów na tereny dawnych Kresów Wschodnich,

9) inwentaryzowanie i gromadzenie oraz uczestnictwo w tworzeniu komputerowego banku informacji o losach Polaków w Rosji carskiej i sowieckiej,

10) współpracę z organizacjami i towarzystwami o analogicznym profilu w kraju i za granicą,

11) organizowanie konkursów na najlepsze konferencje, książki i filmy na temat historii Polaków na Kresach Wschodnich,

12) współfinansowanie grantów naukowych na temat historii Polaków na Kresach Wschodnich,

13) gromadzenie środków materialnych umożliwiających skuteczne realizowanie celów Fundacji,

14) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.W okresie sprawozdawczym działalność Zarządu Fundacji , jak zwykle planowaliśmy skoncentrować na:

A. Kontynuacji program stypendiów dla młodzieży polonijnej mającego na celu przyznawanie stypendiów osobom, które w swojej pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej i doktorskiej) podjęły problematykę odnoszącą się do Kresów Wschodnich. W zamyśle Fundacji jest to praktyczne włączenie młodzieży polonijnej do wspólnej realizacji zadań statutowych. Fundacja ufundowała więc stypendia dla młodzieży polonijnej studiującej w polskich uczelniach.

B. Zorganizowanie trzeciej edycji Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej organizowanej wspólnie z Kołem Naukowym Miłośników Ziem Kresowych UMK pt. „Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd”.

. Referaty zgrupowane były w następujących sekcjach:

1) Sytuacja Polaków na Kresach Wschodnich w I poł. XX wieku,

2) Sytuacja Polaków w Kazachstanie,

3) Działalność organizacji polskich na Wschodzie,

4) Dylematy tożsamościowe i nauczanie języka polskiego na Wschodzie,

5) Wybitne postacie z Kresów i ich działalność.3. Przygotowano założenia merytoryczno-organizacyjne i wystąpiono z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o dofinansowanie projektu: Wsparcie dla utalentowanej polonijnej młodzieży akademickiej obejmującego zarówno program stypendialny, kolejną –III-cia edycję Konferencji Polskie Kresy Wschodniej i ludzie stamtąd, jak i druk wyróżniających się prac doktorskich dot. problematyki kresowej i polonijnej. Propozycję, by ten trzeci element włączyć do ogólnego projektu zgłosił prof. Jan Mazur – dyrektor Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polonii i Cudzoziemców UMCS. Wynika to z faktu, że bardzo wartościowe prace doktorskie nie mogą być drukowane przez uczelnie, o ile ich autor nie jest ich pracownikiem. Wniosek – trzeba przyznać - został rozbudowany, pod względem finansowym, bowiem nowy dystrybutor dotacji wprowadził dolną granicę wartości projektu wynoszącą 100.000 zł. Takie posunięcie naszym zdaniem nie jest trafne, bowiem dezawuuje pracę społeczną i zmusza do dostosowywania (zawyżania) kosztów projektów. Jednocześnie pozbawia małe organizacje – właśnie opierające się na inicjatywie i działalności społecznej – do występowania o dotację za pośrednictwem dużych profesjonalnych organizacji, zatrudniających urzędników, a tym samym zawyżających koszty organizacji imprez i siłą rzeczy pomniejszających wielkość środków finansowych przeznaczonych na działalność merytoryczną. Niestety, ze względów formalnych, jak 50% ogółu wniosków, nasz wniosek nie uzyskał poparcia. Zasadniczym argumentem był fakt, że załączniki na nosniku cyfrowym nie były w wersji edytowalnej. Dlatego też w roku sprawozdawczym zawieszony był program stypendialny, jak też nie została zorganizowana III edycja Konferencji studencko-doktoranckiej Polskie Kresy Wschodniej i ludzie stamtąd.

Trudności, z jakimi spotykała się w 2013 roku nasza Fundacja ( i nie tylko nasza) w pozyskiwaniu wsparcia finansowego ze środków przeznaczonych na rzecz środowiska polonijnego na realizację programu stypendialnego dla najlepszych studentów i doktorantów oraz organizację konferencji naukowych dot. problematyki kresowej wynikał ze zbędnego formalizmu, i niestarannego przygotowania przez MSZ, jako nowego dyspozytor środków finansowych na działalność polonijną, rozbudowanych wniosków o dofinansowanie. Pośrednio MSZ jesienią 2013 r przyznał się do tych błędów zmieniając w nowym naborze środków na 2014 r te feralne zapisy w formularzu wniosku. W tej sytuacji Fundacja podjęła działania mające na celu poszukiwanie możliwości pozyskiwania środków z innych źródeł, występując do polonijnych organizacji w USA o wsparcie dla uzdolnionej młodzież polonijnej. Starania te dały ograniczony efekt: jedynie indywidualna osoba – P. Antoni Saj przedsiębiorca polonijny z Nowego Jorku przesłał 5 tys. USD na program stypendialny. Część tych środków została przekazana stypendystce z Kazachstanu – p. Jelenie Nowak przygotowującej rozprawę doktorską nt. oświaty polonijnej w Północnym Kazachstanie4. Kontynuowane prace mające na celu zorganizowanie w 2013 roku we Wrocławiu Międzynarodowej Konferencji „Na skrzyżowaniu Kultur: „Kresy Wschodnie” – mit czy rzeczywistość ? – dziedzictwo wspólne czy polskie ?”. Jako współorganizatorzy przewidziane są następujące instytucje: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Historii Polski, Muzeum Niepodległości Polski, Stowarzyszenie Inicjatywa Historyczna, Dom Spotkań z Historią. Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego w Kownie. Planuje się również odbycie przy tej okazji II Zjazdu organizacji kresowych. Problemy finansowe (brak sponsorów) wskazuje, że potrzebę kolejnego przesunięcia o rok terminu konferencji.5. Wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika prowadziliśmy w szkołach polskich na Łotwie działania mające na celu zebranie materiałów do monografii tych szkół w rocznicę 25-lecia odbudowy szkolnictwa polskiego na Wschodzie. Intencją naszą jest pozostawienie świadectwa trudu odbudowy, pionierskich działań i pracy polskich nauczycieli, którzy wyjechali wzmacniać polską tożsamość dzieci oddanych pod ich opiekę, ucząc języka, wprowadzając w świat historii, tradycji i kultury polskiej.6. W roku sprawozdawczym nawiązano kontakty i współpracę z Liceum Polonijnym im. św. Stanisława Kostki (wcześniej z siedzibą w Wilanowie, w parafii św. Anny, a po wypowiedzeniu prze ks.proboszcza umowy najmu, obecnie czasowo na ul. Bobrowieckiej 9) oraz drugim, LP ‘Klasyk” mającym siedzibę na Targówku,, pomagając w promocji tych szkół, borykających się z problemami finansowymi.7. W 2013 r. nadal jedynym źródłem przychodu to kwota 40.000 zł, pozostała z zapisu w Statucie Fundacji, jako fundusz założycielski przekazany przez Fundatorkę. Jak już wspomniano, ze względów formalnych – podobnie jak 50% wszystkich złożonych do MSZ wniosków (wg informacji organizatora ) nie otrzymaliśmy dotacji na kontynuację ważnego projektu, bo odnoszącego się do pracy z młodzieżą utalentowaną tj. programu stypendialnego oraz na organizację Konferencji w Toruniu.8. Zarząd Fundacji podjął uchwałę w sprawie korekty dotychczasowej nazwy Fundacji na Fundację „Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej –Dziedzictwo i Pamięć”9. Zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych nie było.

10. Fundacja w 2013 roku nie prowadziła działalności gospodarczej.

11. Fundacja w 2013 r. uzyskała przychodyw wys. 15.295,00 zł.

12. Fundacja w 2013 r. ponosiła koszty w wys. 12. 30.030,00 zł.

13. Fundacja nie zatrudniała żadnych osób, w tym na podstawie umów zlecenia, nie udzielała pożyczek pieniężnych. nie nabywała obligacji, udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego, nie nabywała nieruchomości ani środków trwałych, nie ma aktywów ani zobowiązań finansowych.

14. Posiada na rachunku bankowym38 1090 1043 0000 0001 0950 4146 na 30.06.2014 kwotę 59.914,99 zł

15. Fundacja nie prowadziła w 2013 r. działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

16. Na Fundacji nie ciążą zobowiązania finansowe. Fundacja w 2012 roku nie składała deklaracji podatkowych.


W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola.

 

Prezes

Medard Masłowski

Warszawa, 30 czerwca 2014 r.