Główna

Skład

Kontakt

O Fundacji

Dokumenty

Konferencje

Sprawozdania

Stypendia

 

 

Informacja

o realizacji w roku 2011 Programu Stypendialnego

W okresie funkcjonowania w br. Programu stypendia otrzymywało 13 studentów i doktorantów, w tym 6 osób z Ukrainy, 4 - z Białorusi, 2 - z Rosji oraz 1 z Gruzji.

W odniesieniu do form studiów najwięcej było przyznanych stypendiów dla piszących prace doktorskie –7 stypendiów - 9 stypendiów, nieco mniej otrzymali studenci – 5 stypendiów, w tym studenci przygotowujący prace licencjackie – 2 stypendia. Nowością jest przyznanie jednego stypendium dla młodego uczonego przygotowującego rozprawę habilitacyjną,

Najliczniej reprezentowany był ośrodek lubelski ( UMCS i KUL) – 5 prac, po 2 prace z Torunia (UMK), Olsztyna (UW-M) oraz Krakowa (UJ) i po 1-ym stypendyście z uczelni mazowieckich – UW i Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora. Zwraca uwagę brak zgłoszeń z Wrocławia, a ponadto z takich ośrodków akademickich, jak Szczecin, Rzeszów, Białystok, Łódź, Opole, Katowice. Odnotować również wypada fakt bardzo małej liczby zgłoszeń z tak dużych ośrodków uniwersyteckich, jak Warszawa czy Poznań. Świadczy to również o istniejących jeszcze sporych rezerwach w realizacji programu stypendialnego

Natomiast z uczelni najliczniej był reprezentowany UMCS- Wydział Humanistyczny - 3 prace doktorskie oraz Wydział Politologii –1 praca doktorska, UMK,UJ i UW-M w Olsztynie –po 2 stypendystów.

Stypendystami w większości byli najczęściej studenci ostatnich lat studiów, stąd o przedłużenie stypendium na semestr zimowy roku akademickiego 2011/12 mogło ubiegać się jedynie 8 osób.

          Należy podkreślić, że Fundacja wykonała znaczny wysiłek informacyjny o programie stypendialnym. M. in.: zostały wysłane pisma do dziekanów wydziałów historycznych i nauk społecznych uczelni państwowych, Instytutu Historii PAN, do 13 kierowników tematów naukowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a opracowywanych w uczelniach i instytutach naukowych PAN. Do pism załączony był Regulamin Stypendialny oraz informacja o Fundacji, zawierająca w swojej treści szczegółowe dane o celach i zadaniach badawczych.

Po przyznaniu przez Senat dotacji na Program stypendialny, o tej pożytecznej inicjatywie zostały powiadomione oddziały Wspólnoty Polskiej, mające siedzibę w ośrodkach akademickich, jak też - przy okazji spotkania w Pułtusku - organizacje kresowe.

Godzi się zwrócić uwagę, że zgodnie z celem Fundacji, finansowane są tylko takie prace, które dot. historii ziem kresowych w okresie od rozbiorów do 1945 roku. Z pierwszej grupy 11 stypendystów temu warunkowi odpowiadały jedynie 3 wnioski. Dofinansowanie programu przez Senat RP pozwoliło na poszerzenie tematyki o inne prace podejmujące problematykę kresową i polonijną, a tym samym objąć programem większą liczbę wyróżniających się studentów i doktorantów. Zwraca uwagę fakt, że stypendyści to nie tylko osoby osiągające z reguły bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen wszystkich stypendystów wynosi 4,65), lecz także młodzi ludzie zaangażowanie w działalność środowiska polonijnego/polskiego w kraju zamieszkania oraz środowiska akademickiego w kraju studiów. W pełni uprawnione jest stwierdzenie, że są to najlepsi w nauce i aktywności społecznej polonijni studenci i doktoranci – są to np. działacze harcerstwa i innych organizacji młodzieżowych, członkowie zespołów artystycznych i sportowych, uczestnicy polonijnych przeglądów artystycznych i innych imprez organizowanych w krajach zamieszkania i w Polsce, jak: konkursy recytatorskie, olimpiady języka polskiego, konferencje naukowe; wielu z nich pełniło funkcje z wyboru w organizacjach polskich np. wiceprezes ds. kultury, prezes organizacji młodzieżowej itp. Natomiast w Polsce to aktywni członkowie kół naukowych, w tym wielu z nich jest w kierownictwach KN, aktyw kierowniczy Studenckiej Międzyuczelnianej Organizacji Kresowiaków; ponadto działają w organizacjach kresowych i oddziałach Stowarzyszenia Wspólnota Polska, a także uczestnicy i referenci szeregu konferencji poświęconych tematyce kresowej.


W załączeniu lista stypendystów wraz z tematami prac dyplomowych.Przewodniczący Komisji Stypendialnej                                                             Prezes Fundacji

prof. dr hab. inż. Zbigniew Dmochowski                                                         Medard Masłowski


Warszawa, 27 listopada 2011 r.

Zarząd Fundacji „Polskie Kresy Wschodnie-Dziedzictwo i Pamięć” na posiedzeniu w dniu 18 października 2010 r. dokonał oceny przebiegu akcji stypendialnej w roku akademickim 2009/2010 oraz semestrze zimowym roku akad. 2010/2011. Zwrócono uwagę na następujące zjawiska :

  1. stosunkowo małe zainteresowanie stypendiami, przejawiające się w małej liczbie zgłoszonych wniosków,

  2. długotrwały proces kompletowania wymaganych dokumentacji przez wnioskodawców.