Główna

Skład

Kontakt

O Fundacji

Dokumenty

Konferencje

Sprawozdania

Stypendia

 

KOMUNIKAT nr 2 FUNDACJI dot. stypendiów

 

                   Dla naszych potrzeb przeprowadziliśmy analizę podjętych działań informujących o tej inicjatywie stypendialnej. Otóż Fundacja wysłała  w czerwcu br pisma do 20 dziekanów wydziałów historycznych uczelni państwowych  oraz Instytutu Historii PAN, a w lipcu  do 13 kierowników tematów naukowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a opracowywanych w uczelniach i instytutach naukowych PAN informujące o  stypendiach. Do pism załączony był tekst Regulaminu Stypendialnego oraz  informacja o Fundacji, zawierająca w swojej treści szczegółowe dane o celach i zadaniach badawczych, a w szczególności, że:

                             „…. główne zadanie Fundacji to działanie zmierzające do przywrócenia Polakom pamięci o prawdziwej historii Kresów Wschodnich, o ich roli cywilizacyjnej na obszarach Wielkiego Księstwa Litewskiego od Unii Lubelskiej w 1569 roku, do dni ostatecznej likwidacji państwowości polskiej na Kresach. Fundacja  realizuje je poprzez prowadzenie badań naukowych na temat historii Polaków na Kresach Wschodnich,  organizowanie konkursów na najlepsze prace dyplomowe, doktorskie i habilitacyjne na temat historii Polaków na Kresach Wschodnich, przyznawanie stypendiów dla osób pracujących naukowo oraz pamiętnikarsko nad tą tematyką.

     Aktualnie działania Fundacji koncentrują się na realizacji następujących projektów:

1.     Dokończeniem prac i wydaniem „Antologii historyczno-literackiej:  gdy Ziemia Lidzka i Wileńska wracały do Rzeczypospolitej (1918-1921). Dokumenty  historyczne i literackie”, przygotowanej przez Pana prof. Marka Drozdowskiego.

2.     Z planowanego cyklu „Kresy i Ludzie Stamtąd” podjęcie prac nad monografią  „Ziemia Lidzka i Ludzie Stamtąd”.

3.     Polacy w historii i kulturze krajów Europy Wschodniej – Słownik Biograficzny.

4.     W porozumieniu ze Studencką Międzyuczelnianą Organizację Kresowiaków program stypendiów dla młodzieży polonijnej studiującej w polskich uczelniach, którego   warunkiem głównym jest podjęcie w pracy dyplomowej tematyki dotyczącej Kresów Wschodnich. W naszym zamyśle jest to praktyczne włączenie młodzieży polonijnej do wspólnej realizacji zadań fundacji, w tym zwłaszcza  wyżej wymienionych projektów”.

 

     Jednocześnie w naszych pismach odsyłaliśmy do strony internetowej zawierającej zarówno Statut Fundacji, jak i dokumenty programowe, w których to sformułowane są zainteresowania naukowe Fundacji.

 

    Analiza otrzymanych wniosków stypendialnych wskazuje, że wskazane dokumenty nie były przedmiotem wnikliwej lektury większości ubiegających się o stypendium, o czym dobitnie świadczy fakt nadesłania wniosków przez studentów medycyny, prawa ( prywatnego). Wszak w  regulaminie Stypendialnym w par 1jest napisane, że:   

     „ ma on na celu motywowanie do dalszego rozwoju i pracy, promowanie dobrych wyników w nauce oraz pobudzanie do rozwijania talentów z dziedzin, które są istotne z punktu widzenia Fundacji oraz SMOK”, a w par.3, że:

       „ o stypendium może się ubiegać student…, który…. wykazuje zainteresowanie badaniami naukowymi w zakresie celów statutowych Fundacji i przygotowuje pracę dyplomową/naukową w tym zakresie”;

 

 Natomiast cechą charakterystyczną otrzymanych wniosków jest to, że  wnioskodawcy to osoby osiągające z reguły bardzo dobre i dobre wyniki w nauce (tylko dwa przypadki średniej poniżej 4,0), jak też zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska polonijnego/polskiego w kraju zamieszkania oraz środowiska akademickiego w kraju studiów.

 

    Niewątpliwie w br. akademickim było mało czasu na dotarcie z informacjami od momentu ogłoszenia inicjatywy do terminu składania wniosków (wakacje), stąd nasza decyzja o elastycznym podejściu w odniesieniu do terminu składania wniosków. 

  Jednak Regulamin powinien być przestrzegany.  W związku z tym  występujemy do Senatu RP z wnioskiem o przyznanie środków dla tych studentów na dofinansowanie stypendiów, jak też do innych instytucji, jak np. izb handlowo-przemysłowych (np. polsko-białoruskiej, polsko-ukrainskiej), dla których tak aktywni naukowo i społecznie studenci powinni być osobami szczególnie interesującymi i perspektywicznymi. Dodatkowo popieramy postulat środowiska studentów polonijnych w sprawie objęcia możliwością korzystania ze stypendiów naukowych..

 

 

 

 Wykaz tematów naukowych sfinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących problematyki kresowej

1) Polacy dawnych kresów północno-wschodnich;

2) Kultura i tożsamość mieszkańców dawnych polskich kresów wschodnich; Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, ul. Żurawia 4, 00-503 Warszawa - prof. dr hab. Lech Jacek Mróz

4) Polacy dawnych kresów północno-wschodnich;  Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologii, Katedra Liturgiki- doc. dr Stanisław Jerzy Kopeć

4) Historia i współczesność języka polskiego na kresach wschodnich - Instytut Slawistyk PAN - prof. Izyda Grek-Pabis

5) Polacy na kresach północno-wschodnich byłej drugiej Rzeczypospolitej - Instytut Studiów Politycznych PAN, ul. Polna 18/20 oo-625 Warszawa tel. 825-52-21

6) Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki, ul. Grodzka 53, 31-001 Kraków;  tel. (012) 422-71-11 w. 248 - prof. dr hab. Jan Ostrowski

7) Atlas historii społeczno-religijnej  Europy Srodkowo-Wschodniej - Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce,  Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin - prof. zw. dr hab. Jerzy Kłoczowski  ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. 532-29-07

8) Stosunki społeczne i etniczne na ziemiach wschodnich byłej II Rzeczypospolitej - Instytut Studiów Politycznych PAN - prof. dr hab. Krzysztof Jasiewicz

9)Fortyfikacje miast na wschodnich kresach Rzeczypospolitej przed 1772r - Politechnika Swiętokrzyska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielc - dr inz Andrzej Deneka

10) Działalność społeczno-kulturalna i polityczna Polaków na Wschodniej Białorusi  w latach 1905-191 - Uniwersytet Marii Curie –Skłodowskiej  w Lublinie , Wydział Humanistyczny, Instytut Historii, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin- dr hab. Marek Mądzik

11) Przemiany narodowościowe na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej  w latach 1931-1948 - Uniwersytet Wrocławski , Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Historyczny,  ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław - prof. dr hab. Stanisław Ciesielski

12) Galicyjska Socjalistyczna Republika Rad. Okupacja Małopolski Wschodniej przez Armię Czerwoną w 1920 r - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych;  ul. Batorego 391, 87-100 Toruń; – prof. dr hab. Michał Klimecki;

13) Dziedzictwo kultury szlacheckiej  na kresach północno-wschodnich Rzeczypospolitej - Instytut Slawistyki PAN,  ul. J. Bartoszewicza 1b m 17 oo-337 W-wa, tel 826-76-88- doc. dr hab.  Anna Zielińska;

14)Towarzystwo Straży Kresowej - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii, Zakład Badań Etnicznych - Prof. Henryk Chałubczak