Główna

Skład

Kontakt

O Fundacji

Dokumenty

Konferencje

Sprawozdania

Stypendia

  

 

Komunikat dla stypendystów nr 2/12 

Drodzy Państwo,

1. Z satysfakcją informuję, że Senat RP przyznał nam środki zarówno na kontynuacje programu stypendialnego, jak i na organizację międzynarodowej konferencji, studencko-doktoranckiej „Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd”.

Dlatego Zarząd Stypendialny Fundacji pilnie oczekuje na Państwa zgłoszenia

(ze względów organizacyjnych przedłużono termin składania wniosków do 5 lipca 2012 r.).

 

Kandydaci są proszeni o dostarczenie:

1) Zaświadczenia z uczelni o średniej z semestru zimowego 2011/12 roku akad. oraz opinie promotora (par. 6, p.2),

/Zaświadczenia i opinie można dostarczać w postaci zeskanowanej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną (albo osobiście)/

 

2) Wnioski stypendialne wraz z dokumentacja wymieniona w Regulaminie (par. 4) – w przypadku nowych kandydatów

/Nowi kandydaci są proszeni o przesłani e dokumentów pocztą tradycyjną (albo dostarczać je osobiście)./

 

Dotychczasowa praktyka pokazała, że najlepszy obieg informacji o stypendiach – to Wasz przekaz do Koleżanek i Kolegów. Dlatego wyszukujcie osoby aktywne naukowo i społecznie, piszące prace dyplomowe na tematy kresowe i polonijne.

Chcemy także donieść do wiadomości, że wprowadziliśmy do Regulaminu zmiany dotyczące stawki stypendialnej, sposobu przyznawania i wypłacania stypendiów:

- stawka stypendialna została podwyższona (w stosunku do kwoty ubiegłorocznej);

- stypendia będą przyznawane w zróżnicowanej wysokości (w zależności od wyników w nauce i aktywności w działalności w środowisku zamieszkania i studiów. W zmienionym Regulaminie kwoty stypendium są wymienione widełkowo);

- stypendia będą wypłacane semestralnie (a nie miesięcznie, jak pierwotnie było zapisane w Regulaminie).

 

2. Przy tej okazji przypomnę niektóre zmiany do Regulaminu wprowadzone w roku ubiegłym:

1)      programem stypendialnym objęci są również studiujący w krajach zamieszkania i podejmujący problematykę polonijną i kresową w swoich pracach dyplomowych,

2)      w wyjątkowych przypadkach przyznawanie stypendium również poza okresem przeznaczonym formalnie na studia doktoranckie. Dotyczy to zwłaszcza osób studiujących w formie studiów zaocznych. Zawsze decydującym jest poziom naukowy przygotowywanej rozprawy,

3)      odstępowanie w niektórych uzasadnionych przypadkach od zasady przyznawania stypendiów począwszy od drugiego roku studiów, np. jeżeli praca mgr stypendysty jest pogłębieniem pracy dyplomowej licencjackiej, to przy spełnianiu pozostałych warunków stypendium przyznawane może być już na pierwszym roku studiów. Ponadto przy pracy doktorskiej, jeżeli jej temat potwierdzony przez promotora jest realizowany już od pierwszego roku studiów, to również uważamy, że stypendium może być wyjątkowo przyznane na pierwszym roku studiów.

4)      praktyka pokazuje, że w okresie wakacji doktoranci z reguły intensywnie pracują w archiwach w krajach zamieszkania.  W takich przypadkach dotychczas prosiliśmy o dostarczenie oświadczenia o kontynuowaniu pracy nad rozprawą. Po konsultacjach z doktorantami i promotorami postanowiliśmy odstąpić od tych oświadczeń, a stypendia wypłacać doktorantom oraz osobom pracującym nad rozprawa habilitacyjna przez okres dziesięciu miesięcy.

5)      przypominamy, że czekamy na kopie dyplomów i prac dyplomowych od uczestników programu (taki wymóg jest wpisany do regulaminu stypendium)

 

3. Odnośnie Konferencji przypomnę, że obecna konferencja (podobnie jak konferencja w 2010 r.), będzie organizowana w Toruniu, wspólnie z Kołem Naukowym Miłośników Kresów Wschodnich UMK w dniach 20-21 października br. Koleżanki i Koledzy z Koła Naukowego przekażą szczegółowe informacje.

Doświadczenie z poprzedniej Konferencji pokazało, że informacje o Konferencji wysyłane do organizacji polskich na Białorusi, Ukrainie, Rosji i do innych krajów, nie odnoszą pożądanych skutków. Natomiast wiadomości przekazywane za Waszym pośrednictwem rzeczywiście docierają do adresatów, dlatego na poprzedniej Konferencji byli przedstawiciele studiujący na Białorusi, Ukrainie i w Estonii. Dlatego gorąco prosimy Was o aktywność i w tym względzie: informujcie swoich znajomych studiujących w krajach zamieszkania o Konferencji. Przewidzieliśmy zaproszenie po 3 osoby z Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Kazachstanu, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. 

Program stypendialny i konferencyjny, kończący się publikacja, to jeden program dla utalentowanych młodych ludzi z Kresów. Ponadto przyjmujemy, że tak jak przy okazji poprzedniej Konferencji, stypendyści Fundacji wygłaszają na niej referaty związane z tematyką pracy dyplomowej. Dlatego zarezerwujcie sobie czas na te październikowe dwa dni.