Główna

Skład

Kontakt

O Fundacji

Dokumenty

Konferencje

Sprawozdania

Stypendia

 

Uwaga: ogłaszamy nowy nabór wniosków na stypendia  2010 rok     

 

Komunikat nr 4

 

     Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wystąpiliśmy do Senatu RP z wnioskiem o dofinansowanie naszego programy stypendialnego. Właśnie otrzymaliśmy wiadomość o pozytywnym załatwieniu naszego wniosku i aktualnie oczekujemy na podpisanie umowy z Senatem RP. W tej sytuacji spośród wcześniej zgłoszonych, a dotychczas nie załatwionych wniosków (patrz komunikat nr 3), pozytywną ocenę uzyskały wnioski nadesłane przez następujących studentów i doktorantów polonijnych i którzy w rezultacie   otrzymują stypendia. Są to p.p.:

1)     Andrzej Husarz,

2)     Renata Komincz,

3)     Irena Maksimowicz,

4)     Anna Naumiecka,

5)     Witali Kłoczyński,

6)     Ilona Puklicz,

7)     Paweł Juszkiewicz.

 

Gratulujemy nowym stypendystom!!!

 

 Ponieważ dotacja Senatu obejmuje okres roku kalendarzowego 2010, a nie bieżący rok akademicki to okres wypłaty stypendiów obejmować będzie okres: od 1 stycznia do 30 czerwca br. z możliwością przedłużenia o okres od 1 września do 31 grudnia, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w §5  Regulaminu Stypendialnego.

 

   Jednocześnie ogłaszamy nabór nowych wniosków, które proszę przesyłać na adres Fundacji podany w Regulaminie tj.: ul. Żółkiewskiego 28, 04-305.  w terminie do 15 maja br. Wnioski mogą być również przekazywane za pośrednictwem Studenckiej Międzyuczelnianej Organizacji Kresowiaków.  Decyzje Komisji Stypendialnej zostaną ogłoszone podczas Interdyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd”

 ( Toruń, 21-22 maj br.).

 

 Zgodnie z §§7 Regulaminu Stypendialnego Fundacja może podpisać dodatkową umowę ze stypendysta, a §5 ustala, że przy dokonywaniu oceny  punktowej pod uwagę bierze zarówno działalność w polonijnych i kresowych organizacjach, jak też aktywność naukową. Mając na uwadze fakt wsparcia przez Senat programu Fundacji dot. aktywizacji naukowej studentów polonijnych na rzecz badań kresowych poprzez udział ich w Konferencji Naukowej, jak też przyznawania stypendiów osobom podejmującym w pracach dyplomowych problematykę kresową, uważamy za celowe zobowiązanie aktualnych stypendystów do:

1)     udziału w ww. Konferencji „Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd”  i wygłoszenie referatu w oparciu o tematykę przygotowywanej pracy dyplomowej,

2)     rozpropagowanie  Konferencji w kraju zamieszkania (dot. stypendystów z Białorusi, Litwy, Łotwy i Ukrainy), jak też rozpropagowanie idei podejmowania przez studentów polonijnych tematyki kresowej w pracach dyplomowych, wskazując na możliwość uzyskiwania stypendiów Fundacji oraz  wskazując na  tematykę badawczą podaną na stronie internetowej Fundacji (patrz zakładka „dokumenty”, a w niej tematy „Lida” i „Polacy w historii i kulturze”) w następujących projektach:

·       „Ziemia Lidzka i ludzie stamtąd” (temat przykładowy) oraz

·       „Polacy w historii i kulturze krajów Europy Wschodniej. Słownik biograficzny”

 

  Naszym zdaniem upowszechnianie ww. inicjatyw jest ważne dla utrzymania ww. programu poprzez cykliczne organizowanie konferencji naukowych dot. Kresów, wydawania materiałów  pokonferencyjnych oraz wspierania prac dyplomowych dot. Kresów poprzez utrzymanie programu stypendialnego przez najbliższe lata. Niewątpliwie powodzenie ogłoszonego po raz pierwszy w br. programu może mieć decydujący wpływ na wpisanie przez Senat RP na stałe do wykazu współfinansowanych przedsięwzięć powyższych inicjatyw, co byłoby ze wszech miar korzystne dla środowiska studentów i doktorantów polonijnych, jak i dla sprawy przybliżania społeczeństwu prawdziwej historii Kresów. W najbliższym czasie Fundacja, po konsultacjach ze środowiskiem naukowym, skonkretyzuje preferowaną tematykę badawczą. Zamierzamy to uczynić przy okazji naszego spotkania na Konferencji toruńskiej. Przypominamy, że stypendystom jako referentom, organizatorzy Konferencji zapewniają bezpłatne utrzymanie, zwrot kosztów przejazdu oraz publikację referatów w specjalnym wydawnictwie pokonferencyjnym.

 

                                                                                                     Z  pozdrowieniami

                                                                                                     Medard  Masłowski