Główna

Skład

Kontakt

O Fundacji

Dokumenty

Konferencje

Sprawozdania

Stypendia

 

Wykaz Stypendystów

Fundacji „Polskie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć” w 2014 roku 

A. I-sze półrocze

 

I. Studia magisterskie

 1. Karina Gaibulina, Kazachstan – Ałmaty; Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki, Instytut Kultury Polskiej, temat pracy: Adolf Januszkiewicz. 24 lata zesłania na Syberii: pomiędzy „cywilizacją” a „światem półdzikim”. Promotor - dr hab. Paweł Leszek Rodak.

 2. Olga Lachowska, Białoruś – Mińsk; Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych, temat pracy: Obraz Białorusi w twórczości Józefa Drozdowicza, promotor prof. dr hab. Jerzy Malinowski

 

II. Studia doktoranckie

 1. Olena Dawydko-Plotsidym, Ukraina – Chmielnicki (Płoskirów); UMCS, Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej, temat rozprawy: Polska romantyczna „szkoła ukraińska” i jej długie trwanie w literaturze polskiej i ukraińskiej w XX wieku. Promotor prof. dr hab. Marek Kwapiszewski (kontynuacja).

 2. Julia Umańska, Ukraina – Żytomierz; UMCS, Wydział Politologii, temat rozprawy: Aktywność narodowa młodzieży polskiej na Ukrainie. Promotor prof. dr hab. Janusz Grzegorz (kontynuacja).

 3. Julia Halicka-Koseska, Ukraina – Szepietówka; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Humanistyczny, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, temat rozprawy: Powstanie i rozwój Polskiego Rejonu Narodowego im. Juliana Marchlewskiego w ZSRR. Przeszłość i teraźniejszość. Promotor prof. dr hab. Adam Sudoł (kontynuacja).

 4. Dimitriy Panto, Kazachstan – Kokszetau; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Historii, temat rozprawy: Rozwój Kościoła katolickiego na Syberii Zachodniej w XIX wieku na przykładzie omskiego rejonu . Promotor prof. dr hab. Roman Wnuk (nowy wniosek).

 5. Jelena Novak, Kazachstan – Szortandy, Katolicki Uniwersytet Lubelski - Wydział Nauk Społecznych, Pedagogika, Kazachstan-Szortandy Oświata polska w obwodzie akmolińskim Republiki Kazachstan w latach 1989-2009. Promotor prof. dr hab. Paweł Gach (kontynuacja).

 6. Paweł Juszkiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych; Białoruś – Grodno; Temat pracy: Studiowanie w Polsce Białorusinów pochodzenia polskiego. Psychospołeczne aspekty procesów i ich skutków . Promotor: prof. dr hab. Hanna Kustyło (kontynuacja).

 7. Ana Okuskaite, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filologiczny; Litwa; temat pracy: Sytuacja socjolingwistyczna terenów Litwy Wschodniej (rejon Solecznicki) oraz szkolnictwa w społeczeństwie wielogwarowym Promotor prof. dr hab. Czesław Łapicz (stypendystka na studiach mgr.).III.Habilitacje

 1. Jewgienij Siemionow, Federacja Rosyjska – Ułan-Ude, adiunkt we Wschodnio-Syberyjskiej Państwowej Akademii Kultury i Sztuki, Wydział Muzealnictwa i Ochrony dziedzictwa. Przygotowywana rozprawa habilitacyjna – monografia o dziejach Polaków wygnańców postyczniowych na Syberii Wschodniej. Konsultant naukowy w Polsce – prof. dr hab. Eugeniusz Niebielski – KUL (kontynuacja). 

B. II-gie półrocze


I. Studia magisterskie

 1. Agata Adamaityte, Litwa – Wilno, Uniwersytet Wileński, Wydział Filologiczny, temat pracy: Badania nad językiem i folklorem na Litwie w drugiej połowie XIX w.(na materiale archiwalnym). Promotor doc. dr Krystyna Rutkowska (nowy wniosek).

 2. Tomasz Bożerocki, Litwa-Wilno, Litewski Uniwersytet Edukologiczny, Wydział Litewska Historia Lokalna, temat pracy: Kwestie państwowości Litwy oraz politycznej przynależności Wileńszczyzny w dokumentach Armii Krajowej, promotor prof. dr hab. Alfonsas Motuzas (nowy wniosek).

II. Studia doktoranckie

 1. Dimitriy Panto, Kazachstan – Kokszetau; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Historii, temat rozprawy: Rozwój Kościoła katolickiego na Syberii Zachodniej w XIX wieku na przykładzie omskiego rejonu . Promotor dr hab. Rafał Wnuk (kontynuacja).

 2. Siarhei Abramovich, Białoruś – Brześć; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Filozofia, temat rozprawy: Analiza związku pomiędzy ekonomią a wartościami moralnymi i patriotyzmem na przykładzie polskich przedsiębiorców na Białorusi). Promotor dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik (nowy wniosek).

 3. Olena Dawydko-Plotsidym, Ukraina – Chmielnicki (Płoskirów); UMCS, Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej, temat rozprawy: Polska romantyczna „szkoła ukraińska” i jej długie trwanie w literaturze polskiej i ukraińskiej w XX wieku. Promotor prof. dr hab. Marek Kwapiszewski (kontynuacja).

 4. Ana Okuskaite, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filologiczny; Litwa; temat pracy: Sytuacja socjolingwistyczna terenów Litwy Wschodniej (rejon Solecznicki) oraz szkolnictwa w społeczeństwie wielogwarowym.  Promotor prof. dr hab. Czesław Łapicz (kontynuacja)

 5. Veslava Racickaja, Litwa – Wilno, Uniwersytet Wileński, Wydział Filologiczny, temat rozprawy Nieoficjalne urbanonimy miasta Wilna, promotor doc. dr Daiva Sinkeviciute (nowy wniosek).

 

III. Habilitacje

 1. Kristina Rutkovska, Litwa – Wilno, Uniwersytet Wileński – Centrum Polonistyczne, temat rozprawy: Język polski na obszarze smołwieńskim: sytuacja socjolingwistyczna, cechy językowe, teksty (nowy wniosek ). 

Oceniając realizację programu stypendialnego po rocznej przerwie, potwierdzamy z satysfakcją, że ta forma pracy z utalentowaną młodzieżą polonijną jest bardzo ważna. Wprawdzie roczna przerwa naruszyła ciągłość współpracy to jednak dzięki aktywności samego środowiska młodzieży polonijnej studiującej w Polsce pozyskano 8 nowych stypendystów. Pozostałe 7 osób to kontynuacja. Na podkreślenie zasługuje aktywność polonistycznego środowiska wileńskiego, gdzie – jak się okazało – od szeregu lat studenci i doktoranci pod kierownictwem doc. dr Krystyny Rutkowskiej, dyrektora Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego, prowadzą badania terenowe na obozach naukowych, gromadząc interesujący materiał dot. nie tylko polszczyzny kresowej, lecz także prowadzą badania etnologiczne i etnograficzne.. Nadal spośród akademickich ośrodków krajowych najwięcej stypendystów jest z ośrodka lubelskiego (KUL i UMCS) – 4 osoby, toruńskiego – 3 styp. oraz po 1-ym z Warszawy i Bydgoszczy. Natomiast najwięcej stypendystów w br. jest z Wilna – 5 osób, w tym 4 styp. z Uniwersytetu Wileńskiego. Biorąc pod uwagę kraj pochodzenia, to najwięcej stypendystów jest z Litwy – 5, następnie po 3 osoby z Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu oraz 1 osoba z Rosji.